ประโยคความเดียว

ชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่องประโยคความเดียว (Simple Sentence)

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่องประโยคความเดียว (Simple Sentence) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เทศบาลนครเชียงราย ผู้ศึกษา : นางศุภานัน  นเรวรรณ์  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา : 2558 สถานศึกษา : โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า สำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย การศึกษาผลการใช้ชุดฝึกทักภาษาอังกฤษ เรื่องประโยคความเดียว (Simple Sentence) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เทศบาลนครเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่องประโยคความเดียว (Simple Sentence) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนเทศบาล  5 เด่นห้า  เทศบาลเชียงราย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) […]

Loading...