ประเทศคู่เจรจาอาเซียน

ประเทศคู่เจรจาอาเซียน

อาเซียน +3 อาเซียน +6 อาเซียน +8   อาเซียน +3 ได้แก่ 1) จีน 2) ญี่ปุ่น 3) เกาหลีใต้   อาเซียน +6 ได้แก่ 1) จีน 2) ญี่ปุ่น 3) เกาหลีใต้ 4) ออสเตรเลีย 5) นิวซีแลนด์ 6) อินเดีย   อาเซียน +8 ได้แก่ 1) จีน 2) ญี่ปุ่น 3) เกาหลีใต้ 4) ออสเตรเลีย 5) นิวซีแลนด์ 6) อินเดีย 7) รัสเซีย 8) สหรัฐอมริกา

Loading...