ประพฤติผิด

การดําเนินการกรณีผู้ประกอบวิชาชีพประพฤติผิดจรรยาบรรณ

การดําเนินการกรณีผู้ประกอบวิชาชีพประพฤติผิดจรรยาบรรณ บุคคล ซึ่งได้รับความเสียหาย หรือบุคคลอื่นซึ่งพบเห็นผู้ประกอบวิชาชีพประพฤติผิดจรรยาบรรณ ของวิชาชีพ มีสิทธิกล่าวหาหรือกล่าวโทษผู้ได้รับใบอนุญาตนั้น โดยทําเป็นหนังสือยื่นต่อคุรุสภา ภายใน 1 ปี นับ แต่วันที่รู้เรื่องและรู้ตัวผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ การกล่าวหา หรือกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 1. ทําเป็นหนังสือ ใช้ถ้อยคําสุภาพ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ • ชื่อ ที่อยู่ของผู้กล่าวหา/กล่าวโทษ และของผู้ถูกกล่าวหา/กล่าวโทษ • บรรยายพฤติกรรมทั้งหลายที่อ้างว่าเป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพพร้อมทั้งข้อเท็จจริง เช่น ใคร ทําอะไร ที่ไหน อย่างไร และพยานหลักฐาน เช่น พยานบุคคล พยานเอกสารหรือพยานวัตถุ ตามสมควร เพียงพอให้เข้าใจข้อกล่าวหาได้ดี • ลายมือชื่อผู้กล่าวหา/กล่าวโทษ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 2. การยื่นเรื่องกล่าวหา/กล่าวโทษให้ทําหนังสือถึงประธานกรรมการคุรุสภา ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ หรือเลขาธิการคุรุสภาแล้วแต่กรณี โดย • ยื่นด้วยตนเอง • ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ • มอบให้บุคคลอื่นดําเนินการแทน • วิธีการอื่นตามที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด สําหรับวันยื่นเรื่อง จะนับจากวันที่ลงในประทับตราลงทะเบียนรับเรื่อง หรือวันที่ไปรษณีย์ต้นทางออกใบรับฝาก […]

Loading...