ปพ

แจกไฟล์ Excel ปพ.4,5,6 ฟรีแก้ไขได้

แจกไฟล์ Excel ปพ.4,5,6 ฟรีแก้ไขได้ สามารถดาวน์โหลดแล้วนำไปใช้งานได้เลยครับ แบบ ปพ.4 คือ แบบแสดงผลการแสดงลักษณะอันพึงประสงค์ สถานศึกษาเป็นผู้กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเกณฑ์ที่กำหนด มี 3 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์การประเมิน แบบ ปพ.5 คือ แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน บันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา แบบ ปพ.6 คือ แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล บันทึกและรายงานพัฒนาการและผลการเรียนรู้ ให้ผู้ปกครองทราบ ควรรายงานภาคเรียนละ 1 ครั้ง ศึกษาเพิ่มเติม แบบ ปพ. 1-9 ที่ควรรู้ แบบ ปพ. หรือเรียกเต็มๆ ว่า เอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีทั้งหมด 9 แบบด้วยกัน คือ แบบ ปพ.1 คือ ระเบียนแสดงผลการเรียน แบบ ปพ.2 คือ ใบประกาศนียบัตร แบบ ปพ.3 คือ   แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา เป็นเอกสารสำคัญที่ต้องเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยห้ามทำลาย เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผู้เรียน – ช่วงชั้นที่ 3และช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนจัดทำ 3 ชุด เก็บไว้ที่โรงเรียน,เขตพื้นที่การศึกษา และสพฐ. อย่างละ 1 ชุดทั้งนี้สถานศึกษาต้องส่งเอกสารให้เขตพื้นที่การศึกษา 2 ชุดเพื่อ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่ง สพฐ.   สำหรับช่วงชั้นที่ 1 […]

สรุปย่อ เอกสารหลักฐานการศึกษา ให้เข้าใจง่าย

เอกสารหลักฐานการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ เอกสารหลักฐานการศึกษาถือเป็นเอกสารสำคัญที่สถานศึกษาต้องจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของการจัดการศึกษา ดังนี้ มาแสดง  = ปพ.1 แจ้งประกาศ = ปพ.2 ไม่ขาดผู้สำเร็จ = ปพ.3 เสร็จคุณลักษณะอันพึงประสงค์  = ปพ.4 ส่งตรงบันทึกผลการเรียน = ปพ.5 เวียนรายงานประจำตัว = ปพ.6 ชมใบรับรอง = ปพ.7 ทั่วระเบียนสะสม = ปพ.8 สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ = ปพ.9 แบบ ปพ. หรือเรียกเต็มๆ ว่า เอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีทั้งหมด 9 แบบด้วยกัน คือ

เอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน (ใบ ปพ.)

เอกสารหลักฐานการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ เอกสารหลักฐานการศึกษาถือเป็นเอกสารสำคัญที่สถานศึกษาต้องจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของการจัดการศึกษา ดังนี้

Loading...