บำนาญ

ลูกจ้างประจํา คือ ?

“ลูกจ้างประจำ” เป็นบุคลากรภาครัฐประเภทหนึ่ง ที่มีบทบาทหน้าที่หลักในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการนั้นๆ ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง ก.พ. ได้จัดตำแหน่งลูกจ้างประจำตามลักษณะงานออกเป็น 4 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริการพื้นฐาน (งานให้บริการเป็นหลัก) กลุ่มงานสนับสนุน(งานช่วยปฏิบัติหรือสนับสนุนผู้ปฏิบัติภารกิจหลัก) กลุ่มงานช่าง (การปฏิบัติงานช่าง) และกลุ่มงานเทคนิคพิเศษ (ใช้ความสามารถทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะตัว) “ลูกจ้างประจำ” ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา หรือส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเดิมเราจะคุ้นเคยกับคำว่า “นักการภารโรง” นั้น ปัจจุบันตำแหน่งนี้ไม่มีแล้ว เพราะตั้งแต่ปี 2553 ได้ปรับก็มีประเภทตำแหน่ง ตามที่ ก.พ. กำหนด แต่จะกำหนดให้มีตำแหน่งใดขึ้นอยู่กับลักษณะงานของส่วนราชการนั้นๆ หากเป็นสถานศึกษา หรือหน่วยงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ มีการกำหนดตำแหน่งลูกจ้างประจำใน 3 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริการพื้นฐาน ได้แก่ พนักงานรักษาความปลอดภัย(ยาม) แม่บ้าน พนักงานบริการ พนักงานโสตทัศนศึกษา เป็นต้น กลุ่มงานสนับสนุน ได้แก่ พนักงานพิมพ์ดีด พนักงานห้องสมุด ครูช่วยสอน พนักงานขับรถยนต์ เป็นต้น กลุ่มงานช่าง ได้แก่ ช่างไฟฟ้า […]

สิทธิข้าราชการ บำเหน็จบำนาญข้าราชการบำนาญ

ข้าราชการเมื่อเกษียณอายุราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ต้องพ้นจากตำแหน่ง กลายเป็นข้าราชการบำนาญ แต่คำว่า “เกษียณ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน มีความหมายว่า “สิ้นไป” ซึ่งใช้เกี่ยวกับการกำหนดอายุ ก็ยกตัวอย่าง เช่น เกษียณอายุราชการ ของข้าราชการ ก็จะหมายถึงการสิ้นกำหนดเวลารับราชการหรือการทำงาน ปัจจุบันประเทศไทย ถือกำหนดให้บุคคลที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ต้องเกษียณอายุพ้นจากสภาพการทำงานเพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนจากการทำงานที่ตรากตรำมาหลายปี   พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ “มาตรา ๑๘ ข้าราชการซึ่งมีอายุครบหกสิบปืบริบูรณ์แล้วเป็นอันพ้นจากราชการเมื่อ สิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ กวามในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ สมุหราชองกรักษ์ รองสมุหราชองกรักษ์ ข้าราชการการเมือง เถะข้าราชการซึ่งมีกฎหมาขบัญญัติเรื่องการพ้น จากราชการ ไว้เป็นอย่างอื่น การพ้นจากราชการของข้าราชการพลเรือนในพระองค์ สมุหราชองครักษ์เเละรองสมุหราชองครักษ์ ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย” บำเหน็จบำนาญ พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้าราชการ หมายถึง ทหารและข้าราชการพลเรือน ทหาร หมายถึง นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน ตลอดจนว่าที่ยศนั้นๆ และพลทหารประจำการ ข้าราชการพลเรือน หมายถึง – […]

สิทธิและเงินที่จะได้รับกรณีลาออก/ให้ออก/ปลดออก

สิทธิได้รับบําเหน็จ บํานาญภาครัฐ ขึ้นอยู่กับเหตุและสิทธิที่จะได้รับเมื่อออกจากราชการ เมื่อลาออกจากราชการ ไม่ได้เป็นสมาชิก กบข. แล้ว สามารถ “ขอรับเงินที่มีสิทธิได้รับทั้งจําานวน” ซึ่ง ยิ่งทํางานมานานยิ่งเป็นเงินก้อนใหญ่ แต่ถ้าเลือกรับเงินก้อน ก็อาจจะต้องเสียภาษีด้วย เพราะเงินก้อนนี้ถือเป็น “เงินได้” โดยเป็นเงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน ที่มา : เอกสารฉบับเต็มดาวน์โหลดผ่านลิ้งด้านล่าง ที่มา : วารสารกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2560 เข้าถึงข้อมูลได้จาก : https://www.gpf.or.th/cgi-bin/CMS/journal/journal_f_148.pdf

การ Undo การขอใช้สิทธิกลับไปรับบำนาญตามสูตร พ.ศ.2494

การใช้สิทธิกลับไปรับบำนาญตามสูตร พ.ศ.2494 “การลาออก” (Undo)คือ การขอกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตาม พรบ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ซึ่งเป็นเรื่องระหว่างนายจ้าง (รัฐ) และลูกจ้าง (ข้าราชการ) สามารถศึกษา การ Undo การใช้สิทธิกลับไปรับบำนาญตามสูตร พ.ศ.2494 http://www.gpf.or.th/thai2013/member/retire.asp และสามารถดาวน์โหลดเอกสาร Presentation เพื่อนำไปศึกษาได้ที่ลิ้งนี้ครับผม http://www.gpf.or.th/download/Undo_Final.pdf ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.gpf.or.th/

Loading...