วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565

ค้นหา: บทเรียนสำเร็จรูป

การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

06 ก.พ. 2019
ชื่อเรื่อง   : การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา    ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้เขียน    : นางสาวภาวิณี  ดีสุขตำแหน่ง  : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการโรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฎร์บำรุง สังกัดเทศบาลตำบลหนองแค จังหวัดสระบุรี ปีที่ศึกษา : 2560  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1) เพื่อพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปพระพุทธศาสนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึ