บทสรุป

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร เรื่อง การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ผู้รายงานนายไชยา วงค์เวียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ปีที่ประเมิน 2557

Loading...