นิติบุคคล

คู่มือการบริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล

คู่มือการบริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล คูู่มืืืืืืืือการบริิิิิิิิหารโรงเรีีีีีีีียน ในโครงการพััััััััฒนาการบริิิิิิิิหารรููููููููปแบบนิิิิิิิิติิิิิิิิบุุุุุุุุคคล เล่มนีี้ี้ี้้ีี้ี้้ี้ สํานัักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้้ันพ้้ืืนฐานจััดทําขึ้ึ้น เพ่ื่ือให้โรงเรีียนในโครงการพััฒนาการบริิิิหาร รูููปแบบนิิิติิิบุุุคคล ตามประกาศสํานััักงานคณะกรรมการการศึึึกษาขั้้ั้ันพืืื้้้นฐาน ลงวััััันท่ี่ีี่่ีี่ ๑๑ ธััััันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ใช้เป็นแนวทางการบริิิหารและจัััดการสถานศึึึกษาในรูููปแบบนิิิติิิบุุุคคล ท้ั้้ัังการบริิิหาร ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลด้านการบริหารท่ัวไป เนื้อหาสาระของคู่มือ ประกอบด้วย บทที่ ๑ บทนํา บทที่ ๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษานิติบุคคล บทที่ ๓ แนวทางการบริหารวิชาการ บทที่ ๔ แนวทางการบริหารงบประมาณ บทที่ ๕ แนวทาง การบริหารงานบุคคล บทที่ ๖ แนวทางการบริหารทั่วไป บทที่ ๗ ข้อเสนอ ความรับผิดชอบ และบทสรุป ภาคผนวก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอขอบคุณคณะทํางานจัดทําคู่มือการบริหาร โรงเรียน “ในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล” ท่ีร่วมกันจัดทําคู่มือฉบับนี้ ให้มีความสมบูรณา เพื่อเป็นต้นแบบในการปฏิบัติต่อไป ดาวน์โหลด : https://drive.google.com ที่มา : […]

Loading...