ทักษะการอ่าน

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่มที่ 1 Our Happy Family จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ประกอบการเรียนรายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยมีขั้นตอน การจัดกิจกรรมดังนี้ 1. ปฐมนิเทศการใช้แบบฝึกทักษะให้นักเรียนทราบ 2. ครูควรเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐานของนักเรียน 4. นักเรียนทำความเข้าใจกับบทเนื้อหาทีละขั้นตอน หากเกิดปัญหาหรือ ข้อสงสัยขณะดำเนินกิจกรรม ครูควรให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือทันที 5. หลังจากนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ในแบบฝึกหัดเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียน ทำแบบทดสอบหลังเรียน และครูควรบันทึกผลคะแนนของนักเรียน เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน ผู้จัดทำ นางสาวนันทิยา  ยิ้มหนองโพธิ์  โรงเรียนวัดหนองศาลา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ดาวน์โหลดไฟล์ https://drive.google.com/drive

Loading...