วันเสาร์, 14 ธันวาคม 2562

ค้นหา: ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท์

รายงานผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้การเขียนเรียงความ โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท์ (Constructivist) เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนเรียงความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

08 ส.ค. 2019
ชื่อเรื่อง  รายงานผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้การเขียนเรียงความ โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท์ (Constructivist) เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนเรียงความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ชื่อผู้ศึกษา นายพีระ นเรวรรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด สังกัดเทศบาลนครเชียงราย ปีที่เผยแพร่ 2561 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาส
Loading...