ดำเนินชีวิต

การดำรงตนตามระเบียบวินัยและจรรยาบรรณที่ดี

การดำรงตนตามระเบียบวินัยและจรรยาบรรณที่ดี การครองตน 1. วินัย คุณธรรม จริยธรรมสำหรับความเป็นครู 1.1 การมีวินัยในตนเอง สามารถควบคุมตนเองให้ประพฤติปฏิบัติตามระบบระเบียบของสังคมเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม  คือ เป็นคนซื่อสัตย์ มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนในการดำรงชีวิตได้ 1.2 วินัยและการรักษาวินัยของทางราชการ ให้การสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมายและหน่วยงานการศึกษาด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสมอภาค และเที่ยงธรรม  มีความวิริยะอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำงาน ตอนเย็นหลังเลิกงาน ประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อุทิศเวลาให้ทางราชการ ไม่ละทิ้งนักเรียน กระทำตนอยู่ในกรอบวินัยของทางราชการ รักษาชื่อเสียง ภาพพจน์ของตนเองและของโรงเรียน  รวมทั้งรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนเองมิให้เสื่อมเสียโดยไม่กระทำการใดๆ ที่ได้ชื่อว่าประพฤติชั่วและไม่กลั่นแกล้งกล่าวหาผู้อื่นโดยปราศจากความจริง 1.3 คุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสมอภาคและเที่ยงธรรม ไม่เลือกที่รัก มักที่ชัง  มีความวิริยะอุตสาหะ คือ งานไหนที่ยังไม่เคยทำมาก่อน ก็พยายามศึกษา สอบถามผู้รู้ แล้วทำจนสำเร็จ ลุล่วงไปได้โดยดี มีความขยันหมั่นเพียร ทุ่มเทเวลาในการทำงานอย่างเต็มที่แม้กระทำล่วงเลยเวลาราชการก็ตาม เคารพผู้อาวุโสกว่าโดยการแสดงความเคารพ กตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา รู้จักการให้อภัย และใช้จ่ายอย่างประหยัด ซื้อเฉพาะของที่จำเป็น เมื่อได้รับมอบหมายงานใดไปทำ […]

Loading...