ดนตรีไทย

นวัตกรรม เรื่อง การปฏิบัติการขับร้องเพลงไทยเบื้องต้น

กิตติกรรมประกาศ                     รายงานการสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปฏิบัติการขับร้อง  เพลงไทยเบื้องต้น รายวิชา ศ22102 ศิลปะพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นผลงานย้อนหลังในขณะที่ผู้รายงานดำรงตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดบางกอบัว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 – 2560 ซึ่งตำแหน่งปัจจุบันของผู้รายงาน คือ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดทรงธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนที่สร้างขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน การสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปฏิบัติการขับร้องเพลงไทยเบื้องต้น รายวิชา ศ22102 ศิลปะพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สำเร็จลุล่วงด้วยดี เพราะได้รับความเมตตาจากครูสุรางค์ ดุริยพันธุ์ (ศิลปินแห่งชาติ) ผู้เชี่ยวชาญด้านคีตศิลป์ไทย รองศาสตราจารย์ ดร.ณรุทธ์ สุทธจิตต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี […]

Loading...