ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

แนวข้อสอบ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community) 

แนวข้อสอบ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community) พร้อมเฉลย 1. PLC มีความหมายตรงกับข้อใด ก. Professional Learn Community ข. Professional Learning Communication ค. Professional Learning Community ง. Profile Learning Community 2. PLC ทางการศึกษาย่อมาจากอะไร ก. ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ข. ชุมชนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ค. ชุมชนการเรียนรู้เพื่อชุมชน ง. ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 3. บิดาแห่ง PLC หรือ Professional Learning Community คือใคร ก. Bloom Taxonomy ข. John Duey ค. Sixmand Force ง. Richard Dufour […]

Loading...