ชุดฝึกทักษะ

รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนคำ เรื่องการเขียนสะกดคำไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง   รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนคำ เรื่องการเขียนสะกดคำไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนเวียงผาวิทยา อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ผู้รายงาน นายเจริญศักดิ์  ธาตุอินจันทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย ปีที่ทำการศึกษา   2559 บทคัดย่อ การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการเขียนสะกดคำไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 และเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการเขียนคำ เรื่องการเขียนสะกดคำไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนเวียงผาวิทยา อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย  ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ของโรงเรียนเวียงผาวิทยา อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย จำนวน 33 คน เครื่องมือที่ใช้ โดยมีเครื่องมือศึกษา คือชุดฝึกทักษะการเขียนคำและเครื่องมือรวบรวมแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน ค่าสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียน-หลังเรียนและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า การแก้ปัญหาการเขียนภาษาไทยไม่ถูกต้องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2โดยใช้ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ของโรงเรียนเวียงผาวิทยา อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายจำนวน 33 คน นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน มีค่าร้อยละเท่ากับ 49.70 (ค่าเฉลี่ย=4.67) (σ=1.21) และนักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนมีค่าร้อยละเท่ากับ75.45 (ค่าเฉลี่ย=7.09) […]

Loading...