ชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษ

การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิค SQ4R

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิค SQ4R ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้ศึกษาวิจัย นางสาววราพร  จำปามูล  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียน โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  มหาสารคาม เขต 3 บทคัดย่อ จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ การสอนอ่านที่มีประสิทธิภาพนั้นมีรากฐานอยู่ที่การสอนให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองในฐานะเป็นผู้ตีความหมายให้กับสิ่งที่ตนอ่านโดยอาศัยความรู้ทางภาษา แต่เนื่องจากนักเรียนยังประสบปัญหาในการอ่านภาษาอังกฤษ คือ ไม่เข้าใจเรื่องที่อ่าน จับใจความสำคัญและรายละเอียดในเรื่องที่อ่านไม่ได้ ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนจึงต้องหาวิธีการหรือเทคนิคที่ช่วยพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจ จึงได้พัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิค SQ4R ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเสริมสร้างให้การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในการศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิค SQ4R ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิค SQ4R 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิค SQ4R กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง […]

ชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่องประโยคความเดียว (Simple Sentence)

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่องประโยคความเดียว (Simple Sentence) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เทศบาลนครเชียงราย ผู้ศึกษา : นางศุภานัน  นเรวรรณ์  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา : 2558 สถานศึกษา : โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า สำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย การศึกษาผลการใช้ชุดฝึกทักภาษาอังกฤษ เรื่องประโยคความเดียว (Simple Sentence) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เทศบาลนครเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่องประโยคความเดียว (Simple Sentence) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนเทศบาล  5 เด่นห้า  เทศบาลเชียงราย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) […]

Loading...