ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง พันธะโคเวเลนต์

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ รายวิชา เคมี 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผู้ศึกษา นายทนงศักดิ์  ผิวบุญเรือง ปีการศึกษา 2560 บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)  เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ รายวิชา เคมี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ รายวิชา เคมี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)  เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ รายวิชา เคมี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) […]

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT เรื่อง ของไหล

ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT เรื่อง ของไหล รายวิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทุ่งสง ผู้วิจัย : นางจุฑารัตน์ ทองคำชุม ปีการศึกษา : 2560 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT เรื่อง ของไหล รายวิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ 4MAT เรื่อง ของไหล รายวิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังเรียน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT เรื่อง ของไหล รายวิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 […]

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเลี้ยงไส้เดือน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเลี้ยงไส้เดือน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียน วิชา งานเกษตร การเลี้ยงไส้เดือน ซึ่งเป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้ ฝึกทักษะเพิ่มเติมจากเนื้อหา และการทำกิจกรรม พร้อมทั้งสามารถประเมินผลตนเองได้จากคำตอบในเฉลย โดยเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองและใช้ศึกษาทั้งในและนอกเวลาเรียน ตลอดจนสามารถนำไปบูรณาการร่วมกับสาระอื่น ๆ ได้ ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไส้เดือน จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน เพื่อสอนให้นักเรียนได้รู้จักการใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นของตนเอง นำมาใช้และพัฒนาการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อการทำงานประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี กุลฑลี  เทพศิริ ดาวน์โหลด : https://drive.google.com

Loading...