จิตวิทยาการศึกษา

สรุปนักจิตวิทยาการศึกษา

จิตวิทยา (psychology) จิดตะ คำนาม วิชาเกี่ยวกับจิต วิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม และกระบวนการทางจิตของมนุษย์ เปสตารอสซี  (เปส) = ต่าง เฟอร์เบล (เฟอร์) = เล่น (บิดาการอนุบาล) มอนเตสเชอรี่ (มอน) = ผัส จอห์น ดิวอี้ (จอห์น) = ตรง อิริคสัน (ริค) = แวด เดวิด เอนโดว์ (เด) = เร่ง คิมินิอุส (คิ) = บ้าน (บิดาแห่งเทคโนโลยีทางการศึกษา) รุสโซ (รุส) = ขาว มาร์ค ฮิ้ว (ฮิ้ว) = เนื้อ อิริคสัน (ริค) = กระบวน นีโอ นิวแฮมิส (โอ) […]

แนวข้อสอบ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

แนวข้อสอบ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 1. องค์ประกอบของพัฒนาการที่ว่า “ความเจริญเติบโตทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ พร้อมที่จะทำงานตามหน้าที่” หมายถึงข้อใด ก. ความเข้าใจ ข. การเรียนรู้ ค. วุฒิภาวะ ง. อารมณ์ 2. ความแตกต่างของบุคคลเกิดจาก 2 สิ่ง คือ ก. 1.การเรียนรู้, 2.วุฒิภาวะ ข. 1.พันธุกรรม, 2.สิ่งแวดล้อม ค. 1.อารมณ์, 2.สติปัญญา ง. 1.หัวใจ, 2.สมอง 2. ทฤษฎีบุคลิคภาพ เป็นของนักจิตวิทยาผู้ใด ก. ธอร์นไดค์ ข. พาฟลอฟ ค. สกินเนอร์ ง. ซิกมันด์ ฟรอยด์ 3. บิดาแห่งการแนะแนวอาชีพคือใคร ก. ธอร์นไดค์ ข. พาฟลอฟ ค. แฟรงค์ พาร์สัน ง. ซิกมันด์ […]

ประโยชน์ของจิตวิทยาการศึกษา

ประโยชน์ของจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการศึกษามีประโยชน์สำหรับบุคคลทุกวัยไม่เฉพาะครูผู้สอน เช่น ผู้บริหารการศึกษา นักแนะแนว ศึกษานิเทศก์ หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งบิดา มารดา ผู้ปกครอง ในด้านต่างๆ ต่อไปนี้ 1.ช่วยให้ครูเข้าใจธรรมชาติ ความเจริญเติบโตของเด็กและสามารถนำความรู้ที่ได้มาจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับธรรมชาติ ความต้องการ ความสนใจของเด็กแต่ละวัย 2.ช่วยให้ครูสามารถเตรียมบทเรียน วิธีสอน จัดกิจกรรม ตลอดจนใช้วิธีการวัดและประเมินผลการศึกษาได้สอดคล้องกับวัย ซึ่งเป็นการช่วยให้จัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 3.ช่วยให้ครูสามารถจัดกิจกรรมได้อย่างสนุกสนานด้วยบรรยากาศของความเข้าใจ การให้ความร่วมมือ และให้การยอมรับซึ่งกันและกัน 4.ช่วยสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครู ผู้ปกครองและเด็ก ทำให้ปกครองเด็กง่ายขึ้นและสามารถทำงานกับเด็กได้อย่างราบรื่น 5.ช่วยให้ครูป้องกันและหาทางแก้ไข ตลอดจนพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กได้อย่างเหมาะสม 6.ช่วยให้ผู้บริหารการศึกษาวางแนวทางการศึกษา จัดหลักสูตร อุปกรณ์การสอนและการบริหารงานได้เหมาะสม 7.ช่วยให้ผู้เรียนเข้ากับสังคมได้ดี ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี

จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  “ชำนาญ เกี่ยวกับ เรื่องการเรียนการสอน อาจทำงานในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยทำการวิจัย ศึกษาเรื่องการเรียนรู้มนุษย์”

Loading...
Skip to toolbar