จริยธรรมครู

จริยธรรมของครู

จริยธรรมของครู ความหมายของจริยธรรม จริยธรรม(Ethics) มาจากคำว่า จริยะ+ธรรม จริยะ หมายถึง ความประพฤติหรือกริยาที่ควรประพฤติปฏิบัติ ธรรมะ หมายถึง คุณความดี เมื่อนำสองคำมารวมกันจึงหมายถึง ความประพฤที่ดีงาม จริยธรรมของครู หมายถึง ความประพฤติการกระทําตลอดจนความรู้สึกนึกคิดอันถูกต้องดีงามที่ครูควรประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนเองและลูกศิษย์เพื่อนร่วมงานและบุคคลทั่วไป 1. จริยธรรมต่อตนเอง ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 2. จริยธรรมต่อบุตรธิดา เลี้ยงดูบุตรให้มีความสุข เหมาะสมกับฐานะตนเอง 3. จริยธรรมต่อภริยาหรือสามี ซื่อสัตย์ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน 4. จริยธรรมต่อบิดามารดา ตอบแทนพระคุณท่าน เลี้ยงดูท่านให้สุขสบาย 5. จริยธรรมต่อลูกศิษย์ ให้ความรักต่อลูกศิษย์เหมือนกับบุตรของตน 6. จริยธรรมต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ

Loading...