ครูเชียงรายดอทเน็ต

10/08/2021

ครูเชียงรายดอทเน็ต

29/08/2020

ครูเชียงรายดอทเน็ต

26/02/2020

ครูเชียงรายดอทเน็ต

29/08/2019

ครูเชียงรายดอทเน็ต

18/07/2019

ครูเชียงรายดอทเน็ต

17/04/2019

ครูเชียงรายดอทเน็ต

14/04/2019

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ

จรรยาบรรณ (Code of Conduct) (Professional Ethics) หมายถึง ประมวลกฎเกณฑ์ความประพฤติหรือประมวลมารยาท ของผู้ประกอบอาชีพนั้น ๆต้องเป็นเอกลักษณ์ทางวิชาชีพ ใช้ความรู้ มีองค์กร หรือสมาคมควบคุม

ครูเชียงรายดอทเน็ต

25/03/2019

แจกข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู พร้อมเฉลย

แจกข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู พร้อมเฉลย ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 จรรยาบรรณวิชาชีพครูมี 5 ด้าน 9 ข้อ

ครูเชียงรายดอทเน็ต

19/02/2019
1 2