จดหมายเวียน

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ เรื่อง จดหมายเวียน

การทำงานด้านเอกสารในงานราชการและงานด้านธุรกิจเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เช่นเดียวกับการจัดทำจดหมายเพื่อใช้ติดต่อในงานราชการหรือในองค์กรธุรกิจ จดหมายเวียนเป็นอีกเอกสารหนึ่งที่นิยมนำมาใช้พิมพ์หนังสือเกือบทุกรูปแบบ เช่น หนังสือราชการ นามบัตร วุฒิบัตร ซองจดหมาย บัตรอวยพร ที่ต้องการพิมพ์ในปริมาณมากๆ จดหมายเวียน หรือ Mail Merge เป็นการสร้างจดหมายหลายๆ ฉบับ โดยมีข้อความหรือเนื้อหาที่เหมือนกัน แต่มีข้อความเพียงบางส่วนที่แตกต่างกัน เช่น คำขึ้นต้นจดหมาย ชื่อ ตำแหน่ง ที่อยู่ เป็นต้น ตัวอย่างได้แก่ การทำบัตรเชิญ จดหมายเชิญประชุม เกียรติบัตร ซึ่งการสร้างเอกสารด้วยจดหมายเวียนจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1 เอกสารหลัก คือส่วนที่เก็บเนื้อหาใจความสำคัญของเอกสาร 2 แหล่งข้อมูล คือส่วนที่ใช้เก็บส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น ชื่อ ที่อยู่ผู้รับ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา จากนั้นจะนำ 2 ส่วนมารวมเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้จดหมายเวียนที่มีลักษณะเนื้อหาเหมือนกันแต่ชื่อ ที่อยู่แตกต่างกัน ช่วยให้การสร้างจดหมายรวดเร็วขึ้น   1. การสร้างจดหมายเวียน ต้องสร้างเอกสาร 2 ชุด คือข้อใด […]

Loading...