งานสารบรรณ

ขนาดและรูปลักษณะของครุฑที่ใช้ในหนังสือราชการ

ขนาดและรูปลักษณะของครุฑที่ใช้ในหนังสือราชการ ให้ตั้งขนาดตราครุฑกว้าง 1.5 เซนติเมตร และ สูง1.5 เซนติเมตร ขนาดของครุฑ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 กำหนดขนาดของครุฑไว้ 2 ขนาด คือ หนังสือภายนอก กำหนดขนาดครุฑไว้ 3 เซนติเมตร และหนังสือภายใน และบันทึกข้อความขนาดครุฑไว้ 1.5 เซนติเมตร ดังภาพด้านล่าง ข้อควรระวัง ขนาดครุฑจะต้องรักษามาตรฐานไว้ตามกำหนด ไม่ให้เล็กหรือใหญ่ ผอมหรืออ้วน จนเกินไป รูปลักษณะของครุฑที่ใช้ในหนังสือราชการต้องใช้ใหถู้กต้องตามแบบซึ่งรูปลักษณะ ของครุฑที่ใช้โดยทั่วไปนั้นนิยมใช้ครุฑ 3 รูปแบบดังภาพต่อไปนี้ อ้างอิง : การจัดทำกระดาษตราครุฑ และกระดาษบันทึกข้อความ อ้างอิง : ดาวน์โหลดตราครุฑ ใส่เอกสารราชการไทย

การรับและส่งหนังสือ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘

Loading...