ค่าเฉลี่ย

สูตรหาค่าร้อยละ หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ความหมาย                  สถิติ หมายถึง  การเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างมีระบบ เพื่อบรรยายลักษณะ คุณสมบัติข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการศึกษา โดยผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายของข้อมูล ประเภทของสถิติ สถิติการวิเคราะห์ข้อมูลจะแบ่ง 2 ประเภท ดังนี้ 2.1  สถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) เป็นสถิติที่ใช้บรรยายคุณลักษณะของกลุ่มที่ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มนั้น อาจจะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแล้วบรรยายคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างให้ผู้อ่านงานวิจัยได้เห็นภาพของกลุ่มตัวอย่างที่รวบรวมได้หรือเป็นการรวบรวมข้อมูลจากประชากรก็ได้ ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ดังกล่าวไม่สามารถที่จะไปอ้างอิงไปสู่กลุ่มอื่นได้ ในกรณีที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรค่าที่ได้เรียกว่าค่าพารามิเตอร์                                สถิติที่ใช้ ได้แก่                                           (1). ความถี่                                           (2). ร้อยละ                                           (3). ค่ามัชณิชเลขคณิต                                           (4). การกระจายของคะแนน                                           (5). การหาความสัมพันธ์  2.1  สถิติอ้างอิง  (Inferencience  Statistic) เป็นการนำตัวเลขที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  มาทดสอบสมมติฐานเพื่ออ้างอิงไปสู่ประชากร  ซึ่งจะได้กล่าวรายละเอียดในหัวข้อถัดไป สูตรหาค่าร้อยละ หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.    สูตรการหาค่าร้อยละ เมื่อ               P    แทน    ร้อยละF    แทน    […]

การประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน (หลักฐานแสดงความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน)

การประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน (หลักฐานแสดงความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน) 1.  ครูแจ้งผลการเรียนรู้ชัดเจน 2.  กิจกรรมการเรียนรู้สนุกและน่าสนใจ 3.  เนื้อหาที่สอนทันสมัยเสมอ 4.  ครูใช้สื่อประกอบการสอน 5.  ครูใช้คำถามถามนักเรียนบ่อย ๆ 6.  ครูประยุกต์สาระที่สอนเข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบัน/สภาพแวดล้อม 7.  ครูส่งเสริมให้นักเรียนคิดริเริ่มและรู้จักวิพากษ์วิจารณ์ 8.  ครูยอมรับความคิดเห็นของนักเรียนที่ต่างไปจากครู 9.  ครูให้นักเรียนทำงานร่วมกันทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคล 10. ครูให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 11. ครูให้โอกาสนักเรียนซักถามปัญหา 12. ครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนตื่นตัวในการเรียนเสมอ 13. ครูให้ความสนใจนักเรียนขณะสอนทั่วถึงทุกคน 14. ครูให้ความช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกแก่นักเรียน               ในการเรียน 15. นักเรียนทราบเกณฑ์การวัดและประเมินผลล่วงหน้า 16. นักเรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลการเรียน 17. ครูประเมินผลการเรียนอย่างยุติธรรม 18. ครูมีความตั้งใจในการสอน 19. บุคลิกภาพ การแต่งกายและการพูดจาของครูเหมาะสม 20.  ครูเข้าสอนและออกตรงตามเวลา ดาวน์โหลดไฟล์ : การประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน (หลักฐานแสดงความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน)

Loading...