วันอังคาร, 5 ธันวาคม 2566

ค้นหา: คู่มือการลา

คู่มือการลา การได้รับเงินเดือน และการเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา สำหรับข้าราชการ

12 ก.พ. 2020
คู่มือการลา การได้รับเงินเดือน และการเลื่อนเงินเดือนระหว่างลาสำหรับข้าราชการ การลาของข้าราชการจัดเป็นสวัสดิการประเภทหนึ่ง ที่ข้าราชการได้รับนอกเหนือจาก เงินเดือนซึ่งเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน และเพื่อให้ข้าราชการของกรมบัญชีกลางมีความรู้ความเข้าใจ และทราบถึงเรื่องดังกล่าว กองการเจ้าหน้าที่จึงได้จัดทำคู่มือการลา การได้รับเงินเดือน และการเลื่อนเงินเดือน ระหว่างลา สำหรับข้าราชการ ซึ่งเป็นการร