ครูเชียงรายดอทเน็ต

21/08/2021

ครูเชียงรายดอทเน็ต

18/07/2019

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ

จรรยาบรรณ (Code of Conduct) (Professional Ethics) หมายถึง ประมวลกฎเกณฑ์ความประพฤติหรือประมวลมารยาท ของผู้ประกอบอาชีพนั้น ๆต้องเป็นเอกลักษณ์ทางวิชาชีพ ใช้ความรู้ มีองค์กร หรือสมาคมควบคุม

ครูเชียงรายดอทเน็ต

25/03/2019

ครูเชียงรายดอทเน็ต

24/01/2018