คุณธรรม

การรายงาน ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การรายงาน ด้านวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายงานพฤติกรรมที่แสดงถึงความเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 1. การมีวินัย : เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีวินัย โดยรักษาและปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อตกลงที่กำหนดไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ และเป็นแบบอย่างให้บุคคลอื่นในการประพฤติปฏิบัติในการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างราบรื่น มีความสุข โดยอาศัยการฝึกอบรมให้รู้จักปฏิบัติตน รู้จักควบคุมตนเอง การปฏิบัติให้อยู่ในระเบียบวินัย 2. การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี : ปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะ ขยัน อดทน มุ่งมั่น และรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยยึดหลักความพอเพียง ประหยัดคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรม กระทำในสิ่งที่ถูกต้อง มีความเป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมาย ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและวางตัวเป็นกลางทางการเมือง และมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม 3. การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม : ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ละเว้นจากอบายมุขและสิ่งเสพติด เป็นผู้ใช้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและของทางราชการได้ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงตนที่เหมาะสมกับสถานภาพและตำแหน่งหน้าที่ มีการดำรงชีวิตที่ประหยัด มัธยัสถ์ อดออม เป็นที่ปรากฏ 4. […]

คุณธรรมที่พึงประสงค์ของครูไทย

(มรรค = อริยมรรค = มัชฌิมาปฏิปทา = มรรคแปด = ทางดำเนินชีวิตอันประเสริฐ = ทางสายกลาง) 1.สัมมาทิฏฐิ  การเห็นชอบ 2.สัมมาสังกัปปะ  การดำริชอบ 3.สัมมาวาจา  การพูดจาชอบ 4.สัมมากัมมันตะ  การทำการงานชอบ 5.สัมมาอาชีวะ  การเลี้ยงชีวิตชอบ 6. สัมมาวายามะ  การเพียรชอบ7. สัมมาสติ  การระลึกชอบ8. สัมมาสมาธิ  ความตั้งใจมั่นชอบ อริยมรรคจำแนกเป็น 3 กลุ่ม 1.สัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะ เป็นเรื่องของปัญญาหรือความสว่าง 2.สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ เป็นกลุ่มธรรมที่เกี่ยวกับการรักษาศีลหรือความสะอาด 3.สัมมาวายามะ สัมมาสติและสัมมาสมาธิ เป็นธรรมที่เกี่ยวกับสมาธิหรือความสงบ คุณธรรมของครูเป็นคุณลักษณะหรือองค์ประกอบส่วนสำคัญที่สุดในความเป็นครูของผู้ประกอบวิชาชีพครู เป็นสิ่งที่เกื้อกูลให้ครูปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้เป็นที่เคารพนบนอบของสังคม จรรยาบรรณครูเป็นกฎกติกาที่กำหนดให้ผู้ที่อยู่ในวงการวิชาชีพครูประพฤติปฏิบัติตน เพื่อให้สังคมยอมรับ และยังเป็นการควบคุมให้ผู้ประกอบวิชาชีพใช้วิชาชีพเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อสังคมให้มากที่สุด คุณธรรมสูงสุดสำหรับครูไทย คือการเป็นผู้มีมัชฌิมาปฏิปทาเป็นผู้เดินทางสายกลางในการดำรงชีวิต คือเป็นคนมีความสว่าง มีความสะอาดและมีความสงบในดวงใจ ไม่สับสนวุ่นวายในการดำรงชีวิต

องค์ประกอบของจริยธรรม

องค์ประกอบของจริยธรรม กระทรวงศึกษาธิการได้สรุปองค์ประกอบของจริยธรรมไว้ดังนี้ คือ 1. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ หมายถึง ความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำการปฏิบัติ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความมานะพยายาม ไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ทั้งยังมี ความละเอียดรอบคอบ เพื่อให้ผลการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่นั้นบรรลุสำเร็จตามความ มุ่งหมาย โดยมีความพยายามที่จะปรับปรุง และแก้ปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ไห้ดีขึ้น 2. ความซื่อสัตย์ หมายถึง การประพฤติปฏิบัติอย่างเหมาะสม และครงต่อความ เป็นจริง ประพฤติอย่างตรงไปตรงมาทั้งกาย วาจา ใจ ต่อตนเองและผู้อื่น 3. ความมีเหตุผล หมายถึง ความสามารถในการใช้ปัญญาในการประพฤติ ปฏิบัติ รู้จักไตร่ตรอง ไม่หลงงมงาย 4. ความกตัญญูกตเวที ความกตัญญู หมายถึง ความรู้สึกสำนึกในการอุปการ คุณที่ผู้อื่นมีต่อเรา กตเวที หมายถึง การแสดงออกและการตอบแทนบุญคุณ ดังนั้น ความกตัญญูกดเวที จึงหมายถึง ความรู้บุญคุณและการตอบแทนต่อผู้อื่นและสิ่งที่มี บุญคุณ 5. การรักษาระเบียบวินัย หมายถึง การควบคุมการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้อง และเหมาะสมกับจรรยามารยาท ข้อบังคับ กฎหมาย และศีลธรรม ช่วยให้สังคมเป็น […]

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ

จรรยาบรรณ (Code of Conduct) (Professional Ethics) หมายถึง ประมวลกฎเกณฑ์ความประพฤติหรือประมวลมารยาท ของผู้ประกอบอาชีพนั้น ๆต้องเป็นเอกลักษณ์ทางวิชาชีพ ใช้ความรู้ มีองค์กร หรือสมาคมควบคุม

คุณธรรมของครูตามข้อเสนอของคุรุสภา

คุณธรรมของครู คุณธรรมของครูเป็นคุณลักษณะหรือองค์ประกอบส่วนสำคัญที่สุดในความเป็นครูของผู้ประกอบวิชาชีพครู เป็นสิ่งที่เกื้อกูลให้ครูปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้เป็นที่เคารพนบนอบของสังคม จรรยาบรรณครูเป็นกฎกติกาที่กำหนดให้ผู้ที่อยู่ในวงการวิชาชีพครูประพฤติปฏิบัติตน เพื่อให้สังคมยอมรับ และยังเป็นการควบคุมให้ผู้ประกอบวิชาชีพใช้วิชาชีพเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อสังคมให้มากที่สุด คุณธรรมสูงสุดสำหรับครูไทย คือการเป็นผู้มีมัชฌิมาปฏิปทาเป็นผู้เดินทางสายกลางในการดำรงชีวิต คือเป็นคนมีความสว่าง มีความสะอาดและมีความสงบในดวงใจ ไม่สับสนวุ่นวายในการดำรงชีวิต คุณธรรมของครู 1.มีความเมตตากรุณา 2.มีความยุติธรรม 3.มีความรับผิดชอบ 4.มีวินัย 5.มีความขยัน 6. มีความอดทน 7. มีความประหยัด 8. มีความรักและศรัทธาในอาชีพครู 9. มีความเป็นประชาธิปไตยในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิต อริยมรรค : คุณธรรมที่พึงประสงค์ของครูไทย 1.สัมมาทิฏฐิ  การเห็นชอบ 2.สัมมาสังกัปปะ  การดำริชอบ 3.สัมมาวาจา  การพูดจาชอบ 4.สัมมากัมมันตะ  การทำการงานชอบ 5.สัมมาอาชีวะ  การเลี้ยงชีวิตชอบ 6. สัมมาวายามะ  การเพียรชอบ 7. สัมมาสติ  การระลึกชอบ 8. สัมมาสมาธิ  ความตั้งใจมั่นชอบ อริยมรรคจำแนกเป็น 3 กลุ่ม 1.สัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะเป็นเรื่องของปัญญาหรือความสว่าง 2.สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ […]

คุณธรรม 4 ประการ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9

คุณธรรม 4 ประการ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานหลักคุณธรรมสำหรับคนไทยในพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ณ ท้องสนามหลวง วันจันทร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2525  ทั้งนี้เพื่อยึดถือปฏิบัติ มีอยู่ 4 ประการ คือ ประการแรก คือ การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม ประการที่สอง คือ การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเอง  ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น ประการที่สาม คือ การอดทนอดกลั้น และอดออมที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจ สุจริต ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด ประการที่สี่ คือ การรู้จักละวางความชั่ว ความสุจริต  และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง คุณธรรมทั้ง 4 ประการนี้จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข ร่มเย็น โดยเฉพาะผู้ที่เป็นครู จำเป็นต้องยึดถือปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น

“เงิน” ซื้อครูได้มั้ย? บทพิสูจน์ครูคุณธรรม…

สวัสดีครับผมวันนี้แอดมินครูเชียงรายได้มีโอกาสได้ดูคลิปวีดีโอจากเพจ Toolmorrow ชื่อคลิปวีดีโอว่า “ครูคุณธรรม” ซึ่งแอดมินดูแล้วก็รู้สึกประทับใจเป็นอยากมากก็เลยอยากจะนำคลิปวีดีโอนี้มามาบอกต่อและเผยแพร่ให้กับทุกๆคนได้ชมได้ดูกันครับผม  “เงิน” ซื้อครูได้มั้ย? บทพิสูจน์ครูคุณธรรม… ขอบคุณที่มา https://web.facebook.com/toolmorrow/

แจกแนวข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม

แนวข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (30 ข้อ) 1. สภาพคุณงามความดี เป็นความหมายของข้อใด ก. คุณธรรม ข. จริยธรรม ค. ศีลธรรม ง. ค่านิยม 2. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ เป็นความหมายของข้อใด ก. คุณธรรม ข. จริยธรรม ค. ศีลธรรม ง. ค่านิยม 3. ความประพฤติ กิริยาที่ควรประพฤติ เป็นความหมายของข้อใด ก. ธรรม ข. จริยะ ค. ศีล ง. สมาธิ 4. ครูมานะ ประพฤติดี ด้วยความรู้สึกดีจนเคยชิน แสดงว่าครูมานะมีสิ่งใด ก. ค่านิยม ข. ศีลธรรม ค. จริยธรรม ง. คุณธรรม 5. ครูมานี […]

คุณธรรม 4 ประการ

คุณธรรม 4 ประการ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงมีพระราชดำรัสแก่ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์อดีตนายกรัฐมนตรี เนื่องในงานเฉลิมฉลองสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี เมื่อ พ.ศ. 2525 ความว่า

คุณธรรมสำหรับครู

คุณธรรมสำหรับครู คือ คุณงามความดีของบุคคลที่เป็นครู ซึ่งได้กระทำไปด้วยความสำนึกในจิตใจโดยมีเป้าหมายว่าเป็นการกระทำความดี หรือเป็นพฤติกรรมที่ดีซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคม

Loading...