คุณธรรมและจริยธรรมและค่านิยมของครู

คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมของครู

ปรัชญาและคุณธรรมสำหรับครู และลักษณะครูที่ดี ปรัชญาและคุณธรรมสำหรับครู ในความหมายของปรัชญาจัดว่าเป็นแนวอุดมคติในการดำเนินงานใด ๆ โดยใช้ปัญญา

Loading...