คุณธรรมพื้นฐาน

หนังสืออ่านเพิ่มเติมคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

การจัดทำหนังสืออ่านเพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน รู้จักหน้าที่การเป็นพลเมือง เล่มที่ 1 เรื่อง ความสมหวังของสายใจ จัดทำเพื่อส่งเสริม การเรียนรู้พัฒนาทักษะด้านการคิด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนจะได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับ คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ซึ่งในเล่มนี้จะกล่าวถึงคุณธรรมข้อที่ 1 คือ ความขยัน ได้สอดแทรกอยู่ในเนื้อเรื่อง จะทำให้นักเรียนเกิดจินตนาการจุดประกายความคิด ความฝัน และพัฒนาจิตใจได้อย่างดียิ่ง หนังสืออ่านเพิ่มเติมเล่มนี้มีความเหมาะสมสำหรับเด็กในระดับประถมศึกษาปีที่ 2 เพราะมีภาพประกอบการ์ตูนสีสันสดใส สามารถเชื่อมโยงให้เด็กเกิดความรู้ ความคิด แทรกความรู้ คู่คุณธรรม และความสนุกสนาน เข้าไปในเนื้อหาอย่างสมบูรณ์ ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกท่านที่ช่วยให้หนังสือเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ เป็นรูปเล่มออกมาด้วยดี ไว้ ณ ที่นี้ ดาวน์โหลด : https://drive.google.com

Loading...