คุณธรรมครู

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย คุณธรรมครู

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย คุณธรรมครู สำหรับสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ข้อมูลนี้สืบค้นมาจากอินเตอร์เน็ต หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านที่สอบครูผู้ช่วยไม่มากก็น้อย ครูเชียงรายคิดว่าน่าจะออกประมาณนี้ครับ ตอนนี้มีทั้งหมด 12 ข้อแต่ไม่มีเฉลย เพียงอยากให้ท่านได้สืบค้นคำตอบด้วยตัวเอง (คงไม่ยาก) ยังไงลองสืบค้นหาคำตอบ ในอินเตอร์เน็ตดูนะครับผม เดียวผมจะหาแนวข้อสอบครูผู้ช่วย มาฝากอีกเรื่อยๆครับผม 1.คุณธรรม คืออะไร ตอบ 2.จริยธรรม คืออะไร ตอบ 3.พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้เนื่องในงาน 200 ปีกรุงเทพ ได้แก่อะไรบ้าง ตอบ 3.คุณธรรมหลัก 4 ประการ ได้แก่ ตอบ 4. ธรรมของผู้ปกครองคือ ทศพิธราชธรรม คืออะไร ตอบ 5. คุณธรรมของผู้เป็นใหญ่คือ คืออะไร ตอบ 6. คุณธรรมที่ทำให้ประสบความสำเร็จคืออะไร ตอบ 7. คุณธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจคนคืออะไร ตอบ 8. คุณธรรมของผู้ครองเรือนคืออะไร ตอบ 9. ขันติ หมายถึง ตอบ 10. คุณธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจคืออะไร […]

Loading...