คอมพิวเตอร์

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ เรื่อง ข้อมูลอัลกอริทึม 20 ข้อพร้อมเฉลย

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ เรื่อง ข้อมูลอัลกอริทึม 20 ข้อพร้อมเฉลย 1. อัลกอริทึมคืออะไร ก. คือลักษณะข้อมูลแบบพอยน์เตอร์ ข. คือกระบวนการทำงานของคอมพิวเตอร์ ค. คือขั้นตอนการทำงานและการแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน ง. คือการสร้างฐานข้อมูลเพื่อการใช้งานเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง 2. โครงสร้างข้อมูลหมายถึงอะไร ก. ข้อมูลแบบพอยน์เตอร์ ข. กระบวนการทำงานของคอมพิวเตอร์ ค. การสร้าฐานข้อมูลเพื่อการใช้งานเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง ง. การทำงานของข้อมูลชนิดพื้นฐานและข้อมูลที่ซับซ้อนประกอบเข้าด้วยกัน 3. ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลแบบมาตรฐาน ก. เลขจำนวนเต็มบวก ข. ค่าตรรกะ ค. เลขจำนวนทศนิยมบวก ง. ข้อมูลนามธรรม 4. เหตุผลที่ต้องใช้ผังงานในโครงสร้างข้อมูลเพื่ออะไร ก. ผังงานบ่งบอกถึงการทำงานในโครงสร้างชัดเจน ข. ผังงานช่วยให้ผู้เขียนโปรแกรมเขียนง่ายขึ้น ค. ผังงานสามารถหาผลลัพธ์ออกมาได้ว่าคืออะไร ง. ถูกทุกข้อ 5. ขั้นตอนใดของการจัดทำอัลกอริทึม ที่ต้องทราบถึงสิ่งที่โจทย์ต้องการ ก. Analysis ข. Design ค. Coding/Programming ง. […]

ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การค้นหาข้อมูล

ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การค้นหาข้อมูล 10 ข้อพร้อมเฉลย 1. ข้อใดหมายถึงการค้นหาข้อมูล ก การเสาะหาสิ่งที่ยังไม่มีผู้ค้นพบ ข การแยกข้อมูลที่ต้องการออกเป็นส่วน ๆ ค การคัดเลือกข้อมูลที่ไม่ต้องการออกจากข้อมูลเดิม ง การคัดเลือกหรือการแยกข้อมูลที่ต้องการออกจากข้อมูลอื่น 2. ข้อใดเกี่ยวข้องกับการตั้งวัตถุประสงค์ในการค้นหาข้อมูล ก เป้าหมายในการค้นหาข้อมูล ข เครื่องมือที่ใช้ในการค้นหาข้อมูล ค ทรัพยากรที่ใช้ในการค้นหาข้อมูล ง แหล่งข้อมูลที่ช่วยในการค้นหาข้อมูล 3. ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลที่บันทึกไว้ในตารางแผนการดำเนินการค้นหาข้อมูล ก อุปกรณ์ ข แหล่งข้อมูล ค เวลาที่ใช้ค้นหา ง หัวข้อของข้อมูล 4. ข้อใดคือหลักของการพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการค้นหา ก มีผู้ค้นหาไว้มากที่สุด ข เลือกใช้ข้อมูลที่ค้นหาได้เป็นอันดับแรก ค ตรงกับวัตถุประสงค์ของการค้นหาข้อมูล ง แหล่งข้อมูลเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย 5. ข้อใดไม่ใช่วิธีการเรียกใช้เสิร์ชเอนจิน (Search Engines)ก การเรียกใช้จากเมนูลัด ข การดับเบิลคลิกที่ไอคอน ค การเรียกใช้จากสตาร์ตเมนู […]

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ เรื่อง อินเตอร์เน็ต พร้อมเฉลย

1. อินเตอร์เน็ต คืออะไรก. ระบบเมนเฟรมข. ระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันหลาย ๆ เครือข่ายทั่วโลกค. ระบบเครือข่ายเดี่ยวง. ระบบไมโครคอมพิวเตอร์ 2. www ยอมาจากอะไรก. World Wide Webข. World War Webค. World Wan Webง. World Wide Wan 3. อินเตอร์เน็ตเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.ใดก. 2538ข. 2540ค. 2520ง. 2510 4. อีเมลล์ (E-mail) คืออะไรก. โปรแกรมดูภาพข. โปรแปรมรับส่งแฟกซ์ค. โปรเกรมการทำงานควบคุมอินเตอร์เน็ตง. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสื่อสารระหว่างกันทางอินเตอร์เน็ต 5. FTP คือบริการอะไรก. บริการรับส่งสินค้าข. บริการรับส่งแฟ้มข้อมูลระยะไกลจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งค. บริการส่งเอกสารง. บริการตรวจสอบพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ 6. Down Load คืออะไรก. การโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องแม่ข่ายมายังเครื่องส่วนบุคคลข. การโอนย้ายข้อมูลในเครื่องส่วนบุคคลด. การโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องส่วนบุดดลไปยังเครื่องแม่ข่ายง. การโอนย้ายข้อมูลในเครื่องแม่ข่าย […]

ข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 40 ข้อ

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. เทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอย่างช้าๆ ข. เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวัน ค. เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญต่อการแข่งขันด้านธุรกิจ ง. คอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อใดคือความหมายของเทคโนโลยีแบบสื่อประสม (Multimedia) ก. เทคโนโลยีที่รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ แล้วทำการสรุป ข. เทคโนโลยีที่ประกอบด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ค. เทคโนโลยีที่ทำการรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ง. เทคโนโลยีที่รวมข้อความ จำนวน ภาพ สัญลักษณ์ และเสียงเข้าด้วยกัน ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเทคโนโลยี สารสนเทศ ก. เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ ข. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ค. แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศจะค่อยๆ กลายมาเป็นระบบรวม ง. การพัฒนาเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็วทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล และการติดต่อสื่อสาร ข้อใดคือความหมายของ เทคโนโลยีสารสนเทศ ก. เทคโนโลยีที่ผ่านการประมวลผลเป็นข้อมูลที่สำคัญต่อมนุษย์ ข. เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยและสามารถวิเคราะห์ผลของข้อมูลได้รวดเร็ว ค. เทคโนโลยีที่ประยุกต์เอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาอาชีพ ง. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การสื่อสารข้อมูล ข้อใดจัดเป็นการประมวลผลแบบกลุ่ม […]

รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รายวิชา ง22102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ชื่อเรื่อง  รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รายวิชา ง22102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ปีการศึกษา 2560    ผู้ศึกษา              นางอรทัย  ธรรมโมหน่วยงาน         โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ตำบลไชยบุรี  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   บทคัดย่อการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รายวิชา ง22102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผล (EI) ของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รายวิชา ง22102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 […]

ข้อสอบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ข้อสอบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1. ข้อใดคือความหมายของคอมพิวตอร์ ก. เครื่องคำนวณอัตโนมัติ ข. เครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติรุ่นใหม่ ค. อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์อย่างหนึ่ง ง. เป็นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่ง 2. คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอย่างไร? ก. การถอนเงินจากเครื่อง atm ข. การจับจ่ายซื้อของในห้างสรรพสินค้าโดยใช้บัตรเครดิต ค. การสำรองที่นั่งเครื่องบินสื่อสารง. ถูกทุกข้อ 3. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะที่สำคัญของคอมพิวเตอร์? ก. มีความเร็วสูงในการประมวลผล ข. มีความถูกต้องเชื่อถือได้ ค. เป็นระบบอนาลอก ง. ทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และอัตโนมัติ 4. เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ทำงานด้วยระบบใด? ก. Digital ข. Analog ค. Calculate ง. Numerical 5. ข้อจำกัดของคอมพิวเตอร์คือข้อใด? ก. เครื่องมีราคาแพงมาก ข. ขาดแคลนบุคลากรทางคอมพิวเตอร์ค. การทำงานขึ้นอยู่กัมนุษย์ ง. ถูกทุกข้อ 6. ก่อนที่หน่วยงานจะเลือกนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งาน หน่วยงานนั้นๆ จะต้องดำเนินงานในเรื่องใดก่อน? ก. […]

แบบทดสอบ วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

แบบทดสอบ วิชาคอมพิวเตอร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 คำสั่ง  จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 1.  ข้อใดไม่จัดเป็นข้อมูล ก.  ฝ้ายนับเงินที่เหลือจากการซื้อของ ข.  ก้อยไปซื้อยาตามไปสั่งแพทย์ ค.  นิดสำรวจราคาผักในตลาด ง.  เก่งสอบถามราคาหนังสือ 2.  ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของข้อมูล ก  ช่วยในการวางแผน ข. ช่วยในการตัดสินใจ ค. ช่วยให้ทราบข้อมูลที่แท้จริง ง. ช่วยให้เกิดการแข่งขันทำธุรกิจต่าง ๆ 3.  แหล่งข้อมูลใดให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ ก. ปอฟังยายเล่าประวัติของชุมชน ข. แดงเล่าเรื่องไปเที่ยวให้โต้งฟัง ค. พิมเขียนจดหมายไปหาเพื่อน ง. นกสำรวจต้นไม้ในโรงเรียน 4. “นิชาเก็บรวบรวมภาพไว้เพื่อศึกษา”  ประเภทของข้อมูลนี้เรียกว่า ก. ข้อมูลที่เป็นตัวอักขระ ข. ข้อมูลที่เป็นตัวเลข ค. ข้อมูลภาพ ง. ข้อมูลเสียง 5. ข้อมูลข้อใดที่ไม่จัดเป็นตัวอักขระ ก. หมายเลขโทรศัพท์ ข. ทะเบียนรถยนต์ ค. […]

คู่มือการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปี 3

คู่มือการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนคร ลําปาง จังหวัดลําปาง ฉบับนี้ ได้จัดทําขึ้นเพื่อใช้ควบคู่กับการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทคโนโลยี สารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์ ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ โดยนักเรียน สามารถศึกษาหาความรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ คู่มือการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประกอบด้วย คุณสมบัติพื้นฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่รองรับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ขั้นตอนการใช้สื่อ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ขั้นตอนการโหลดบทเรียนมาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งบทเรียน วิธีการ เรียกใช้งานบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และการใช้งานบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทคโนโลยี สารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งจะมีเนื้อหา การลงชื่อผู้เรียน เมนูหลัก เมนูมาตรฐาน ตัวชี้วัด เมนู แบบทดสอบก่อนเรียน เมนูรอบรู้ข้อมูล เมนูแหล่งข้อมูลและการค้นหา เมนูการนําเสนอข้อมูล เมนูอุปกรณ์ […]

คอมพิวเตอร์ คืออะไร

ความหมายของคอมพิวเตอร์ คำว่า คอมพิวเตอร์ เป็นคำทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษว่า Computer ซึ่งรากศัพท์เดิมมาจาก ภาษาละตินว่า Computar แปลว่า “การนับหรือการคำนวณ” เมื่อนำมาแปลเป็นภาษาไทย ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ได้ให้คำนิยามไว้ว่า คอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เสมือนสมองกล ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งที่ง่ายและซับซ้อน โดยวิธีการทางคณิตศาสตร์             โดยสรุป คอมพิวเตอร์ (Computer) คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มนุษย์พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยให้การทำงานที่มีความสลับซับซ้อน หรือมีปริมาณมากเสร็จลงได้อย่างถูกต้องภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว  การทำงานของคอมพิวเตอร์ จะทำงานตามลำดับคำสั่งที่เก็บไว้ภายในหน่วยความจำ และสามารถรับข้อมูลจากภายนอก คำนวณหรือเปรียบเทียบ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ ที่เราเรียกว่า “สารสนเทศ” ซึ่งสามารถเก็บไว้เพื่อนำไปใช้ต่อไป 1.1 ประเภทของคอมพิวเตอร์ การกำหนดชนิดของคอมพิวเตอร์ในที่นี้จะแบ่งตามขนาดและประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่อง ออกเป็น 4 ประเภท คือ 1. ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super Computer) หมายถึง คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่มาก ทำงานด้วยความ เร็วสูงสุด เหมาะกับงานบางประเภท เช่น งานด้าน […]

ข้อสอบคอมพิวเตอร์

1. ชุดคำสั่งในการทำงานข้อใดต่างจากพวก  ก. การคิดเกรดเฉลี่ย ข. การประมวลและเครือข่าย ค. การทำบันทึกรายรับรายจ่าย ง. การคำนวณน้ำหนักและส่วนสูง  2. ข้อใด ไม่ใช่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา  ก. การใช้ e-learning ข. ออกแบบป้ายชื่อโรงเรียน ค. จัดเก็บข้อมูลนักเรียนในแผ่นดิสก์ ง. การใช้โปรแกรม Microsoft Power Point  3. อุปกรณ์ใดเหมาะที่จะใช้แสดงผลลัพธ์ในรูปตัวอักษร  ก. ลำโพง ข. จอภาพ ค. เครื่องพิมพ์ ง. ถูกทุกข้อ  4. ข้อใด ไม่ใช่ ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในสารสนเทศ  ก. เมาส์ จอภาพ ข. แป้นพิมพ์ เครื่องพิมพ์ ค. สแกนเนอร์ แป้นพิมพ์ ง. กล้องดิจิทัล เครื่องถ่ายเอกสาร    5. ข้อใดเป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ  […]

ข้อสอบคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word

1. โปรแกรม Microsoft Word เป็นโปรแกรมที่เหมาะกับงานด้านใด ก. งานด้านเอกสาร ข. งานด้านการคํานวณ, ทํากราฟ ค. งานด้านกราฟฟิก ง. งานด้านนําเสนอผลงาน 2. การแทรกภาพตัดปะใช้คำสั่งอะไรในการแทรก ก. แทรก > รูปภาพ > ภาพตัดปะ ข. แฟ้ม > รูปภาพ > ภาพตัดปะ ค. แทรก > รูปภาพ > ภาพจากแฟ้ม ง. แฟ้ม > รูปภาพ >ภาพจากแฟ้ม 3. คําสั่ง Save กับ Save As เหมือนหรือต่างกัน อย่างไร ก. เหมือนกัน คือ เป็นคําสั่งที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล ข. เหมือนกัน คือ เป็นคําสั่งที่ใช้ในการบันทึกไฟล์ที่มีอยู่แล้ว […]

ข้อสอบคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

1.คำว่า “ เทคโนโลยี ” หมายถึงข้อใด ? ก.การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ข.ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลถูกต้องตามกระบวนการ ค.การนำวัสดุสิ่งของที่เหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ ง.เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง 2. สารสนเทศ คืออะไร ? ก.ข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ข.ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว ค.อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ง.โปรแกรมที่บันทึกอยู่ในคอมพิวเตอร์ 3.เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงข้อใด ? ก.การใช้งานเทคโนโลยี ข.เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ ค.ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม ง.เทคโนโลยีที่ทันสมัย 4.ข้อใดคือหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์? ก.รับข้อมูล , ประมวลผล , บันทึก,แสดงผล ข.รับข้อมูล , ประมวลผล , คำนวณ ,บันทึก ค.รับข้อมูล , แสดงผล ,บันทึก ง.รับข้อมูล , ประมวลผล , แสดงผล 5.สิ่งใดที่ ไม่มีในคอมพิวเตอร์ […]

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ เรื่อง วีดิทัศน์ (VDO)

1. ภาพวีดิทัศน์ (VDO) เมื่อสร้างขึ้นจะมีขนาดเนื้อที่ข้อมูลใหญ่มากดังนั้นจะต้องลดขนาดของสื่อดังกล่าวลงเพื่อให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งาน ด้วยการใช้วิธีการใด ก. เทคนิคการบีบอัดข้อมูล(compressing) ข. เทคนิคการลดขนาดข้อมูล ค. เทคนิคการแปลงข้อมูล ง. เทคนิคการ ZiP ข้อมูล (ZIP Data) 2. ปัจจุบันภาพวีดิทัศน์ (VDO) นิยมนำไปเผยแพร่โดยวิธีการใด ก. เขียนแผ่น VCD ข. เขียนแผ่น DVD ค. ใช้โทรศัพท์สมารท์โฟน ง. ระบบอินเทอร์เน็ต 3. ไฟล์วีดีโอยุคแรกๆ ได้มาจากการบันทึกภาพจากกล้อง VDO โดยเมื่อโหลดภาพจากกล้องวีดีโอมาที่เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานหรือตัดต่อไฟล์ที่ได้จะมีรูปแบบนามสกุลใด ก. รูปแบบนามสกุล .MP1 ข. รูปแบบนามสกุล .AVI ค. รูปแบบนามสกุล .FLV ง. รูปแบบนามสกุล .MP4 4. จากข้อ 3 ข้อใดคือ ข้อดี ของรูปแบบไพล์นามสกุลดังกล่าว ก. […]

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ วิชาเอกคอมพิวเตอร์

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1. ข้อใดบอกความหมายของอินเตอร์เน็ตได้ถูกต้องที่สุด ก. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ข. ไซเบอร์สเปซ ค. กลุ่มของคอมพิวเตอร์ ง. การส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องหนึ่ง 2. อินเตอร์เน็ตเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร ก. เน็ตเวิร์ก ข. ไซเบอร์สเปซ ค. คอมมิวนิเคชั่น ง. เน็ตเวิร์กซิสเต็ม 3. อินเตอร์เน็ตเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศใด ก. สหรัฐอเมริกา ข. อังกฤษ ค. รัสเซีย ง. ออสเตรเลีย 4. จุดเริ่มแรกของอินเตอร์เน็ตจำกัดอยู่ในกลุ่มผู้ใช้กลุ่มใด ก. นักธุรกิจ ข. การทหาร ค. การบันเทิง ง. การศึกษา 5. อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยเริ่มได้รับความนิยมเมื่อใด ก. พ.ศ. 2530 ข. พ.ศ. 2531 ค. พ.ศ. 2532 ง. พ.ศ. […]

ดาวน์โหลด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ศึกษาให้เข้าใจรู้กฎกติกาการใช้งานไว้ก่อนก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เราเสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมายได้ ครับผม ดาวน์โหลด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ ป.6 10 ข้อพร้อมเฉลย

คำชี้แจง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว 1. อินเตอร์เน็ตเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศใด ก. อังกฤษ ข. สหรัฐอเมริกา ค. ญี่ปุ่น ง. จีน 2. อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยเริ่มได้รับความนิยมเมื่อใด ก. พ.ศ. 2535 ข. พ.ศ. 2536 ค. พ.ศ. 2537 ง. พ.ศ. 2538 3. จุดเริ่มแรกของอินเตอร์เน็ตจำกัดอยู่ในกลุ่มผู้ใช้กลุ่มใด ก. ทหาร ตำรวจ ข. นักธุรกิจ ค. แพทย์ พยาบาล ง. ครู นักการศึกษา 4. ข้อใดบอกความหมายของอินเตอร์เน็ตได้ถูกต้องที่สุด ก. กลุ่มของคอมพิวเตอร์ ข. ไซเบอร์สเปซ ค. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ง. การส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องหนึ่ง 5. ไซเบอร์สเปซ Cyberspace เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร ก. เน็ตเวิร์ก […]

ข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 20 ข้อ พร้อมเฉลย

ข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 20 ข้อ พร้อมเฉลย 1. คอมพิวเตอร์คืออะไร ก.  ระบบโปรแกรมการทำงาน ข.  การคำนวณ ค.  เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานตามขั้นตอนของโปรแกรม ง.   อุปกรณ์ที่ประกอบขึ้น 2. ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์คืออะไร ก.  อุปกรณ์ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์  ข.  การคำนวณ ค.  เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานตามขั้นตอนของโปรแกรม ง.   ระบบโปรแกรมการทำงาน 3. ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์คืออะไร ก.  อุปกรณ์ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ ข.  โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน  ค.  เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานตามขั้นตอนของโปรแกรม   ง.   ระบบโปรแกรมการทำงาน 4. RAM คืออะไร ก.  หน่วยความจำถาวรที่ติดตั้งมาพร้อมกับแผงเมนบอร์ด ข.  หน่วยความจำเสมือน ค.  หน่วยความจำที่ทำงานแทนเมนบอร์ด ง.   หน่วยความจำชั่วคราวที่สามารถอ่านและเขียนข้อมูลได้ 5. ROM คืออะไร ก.  หน่วยความจำถาวรที่ติดตั้งมาพร้อมกับแผงเมนบอร์ด ข.  หน่วยความจำเสมือน ค.  หน่วยความจำที่ทำงานแทนเมนบอร์ด […]

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ 20ข้อ พร้อมเฉลย

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ 20ข้อ พร้อมเฉลย 1. ซอฟต์แวร์ คือก. โปรแกรมชุดของคำสั่งที่ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ข. อุปกรณ์เทคโนโลยีระดับสูงค. โปรแกรมแก้ปัญหาทุกอย่างของมนุษย์ง. อุปกรณ์ที่ทำหน้าเสมือนสมองกล 2. ข้อใดไม่ใช่ระบบปฏิบัติการก. ระบบปฏิบัติการดอสข. ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์เวิร์ดค. ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟต์วินโดวส์ง. ระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์ 3. ชนิดของซอฟต์แวร์ (software) มีทั้งหมดกี่ชนิดก. มี 1 ชนิด 1.ซอฟต์แวร์ระบบข. มี 2 ชนิด 1.ซอฟต์แวร์ระบบ 2.ซอฟต์แวร์ประยุกต์ค. มี 3 ชนิด 1.ซอฟต์แวร์ระบบ 2.ซอฟต์แวร์ ประยุกต์ 3.ซอฟต์แวร์บุคคลง. มี 4 ชนิด 1.ซอฟต์แวร์ระบบ 2.ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 3.ซอฟต์แวร์บุคคล 4. ซอฟต์แวร์ บริหาร 4. ซอฟต์แวร์ประมวลคำ คือข้อใดก. word processing softwareข. spreadsheet softwareค. database management softwareง. […]

วิธีจับภาพหน้าจอ

สวัสดีทุกท่านครับ วันนี้ครูเชียงรายจะมาแนะนำวิธีวิธีจับภาพหน้าจอ (ถ่ายรูปหน้าจอคอมพิวเตอร์) หรือที่เรียกว่าวิธี Capture หน้าจอ นั่นแหละครับผมเพื่อเอาภาพไปประกอบเอกสารและเอาไปใช้งานกันครับผม วิธีการทำนั้นก็ไม่ยากเลยครับผม ครูเชียงรายจะอธิบายเป็นข้อๆ ไปนะครับผม เรามาลองถ่ายรูปหน้าจอคอมพิวเตอร์ ของเรากันดูเลยครับผม 1 เปิดหน้าจอที่ต้องการถ่ายภาพ 2 กดปุ่ม ปริ้นสกรีน (Prt Sc SysRq) หรือ (Print Screen SysRq) ที่แป้นพิมพ์ (จะอยู่ทางขวามือ) หรือปุ่มใครเป็นแบบนี้ก็กดตามรูปครับ (บางทีแป้นพิมพ์ไม่เหมือนกัน) 3 เมื่อกดแล้วก็นำไปวางที่ โปรแกรม Paint หรือโปรแกรม Word ได้เลยครับผม 4 วางที่โปรแกรม Word ก็ได้ครับ 5 เสร็จแล้วก็ Save ไปใช้งานได้เลยครับผม

การเชื่อมต่อโปรเจคเตอร์กับคอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อโปรเจคเตอร์กับคอมพิวเตอร์ 1. ต่อสายสัญญาณ RGB ระหว่างคอมพิวเตอร์กับโปรเจคเตอร์ให้เรียบร้อยก่อนที่จะเสียบปลั๊กเปิดเครื่อง 2. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ และเปิดเครื่องโปรเจคเตอร์ 3. คลิก Start แล้วเลือกไปที่ All Program จากนั้นคลิกที่ Accessories เลือก Connect to a Projector 4 เลือก Duplicate 5. หลังใช้งานโปรเจคเตอร์แล้วให้ปิดเครื่องโดยกดปุ่ม Power 2 ครั้ง รอ พัดลมและหลอดไฟของเครื่องโปรเจคเตอร์หยุดทำงาน ก่อนถอดปลั๊ก

Loading...