คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI หมายถึง สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์ รูปแบบหนึ่ง ซึ่งใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์ในการนำเสนอสื่อประสมอันได้แก่

Loading...