ครูผู้ช่วย

การประเมินครูผู้ช่วย ว26 ใหม่ล่าสุด

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ด้านการปฏิบัติตนและด้านการปฏิบัติงาน (ส่งพร้อมหนังสือสำนักงาน ก.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐.๗/ว ๒๖ ลงวันที่ ๒๘ธันวาคม ๒๕๖ด) แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย มีองค์ประกอบ ดังนี้ ๑. ด้านการปฏิบัติตน (๔๐ คะแนน) ประกอบด้วย ๑) วินัยและการรักษาวินัย (๖ คะแนน)๒) คุณธรรม จริยธรรม (๖ คะแนน)๓) จรรยาบรรณวิชาชีพ (๖ คะแนน)๔) การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๖ คะแนน)๕) จิตวิญญาณความเป็นคร (๘ คะแนน)๖) จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู (๘ คะแนน) ๒. ด้านการปฏิบัติงาน (๖๐ คะแนน) ประกอบด้วย ๑) การจัดการเรียนการสอน (๒๔ คะแนน)๒) การบริหารจัดการขั้นเรียน (๑๒ คะแนน)๓) การพัฒนาตนเอง (๘ […]

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ใหม่ล่าสุด ว19

หลักสูตรแนบท้ายหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ส่งพร้อมหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๑๙ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑) หลักการ ๑. การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับผู้ที่ใด้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็นการพัฒนาเพื่อเตรียมความพรัอมที่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงได้กำหนดหลักสูตรการพัฒนาสำหรับครูผู้ช่วย ๒. การพัฒนาครูผู้ช่วยตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ.กำหนดนี้ เป็นการพัฒนาในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งและมีการประเมินผลการพัฒนาตามระยะเวลาที่กำหนด วัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วย ด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นครูที่ดีได้ โครงสร้างหลักสูตร หมวดที่ ๑ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอน หมวดที่ ๓ การบริหารจัดการชั้นเรียน หมวดที่ ๔ การมีส่วนร่วมการพัฒนาในสถานศึกษาและชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมวดที่ ๕ ทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล   สาระการพัฒนา […]

การปฏิบัติตนในการสอบครูผู้ช่วย

การปฏิบัติตนในการสอบครูผู้ช่วย 1.  ก่อนเวลาเข้าห้องสอบ 1.1  การตรวจสอบความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ  ได้แก่  ดินสอ 2 B  ยางลบ  กบหรือมีดเหลาดินสอ  และบัตรประจำตัวผู้สอบแข่งขัน  ให้เรียบร้อยก่อนไปสนามสอบ 1.2  แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม  เช่น  สุภาพสตรีควรสวมเสื้อ  กระโปรงที่สุภาพ  รองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น  สุภาพบุรุษควรสวมเสื้อ กางเกงโดยสอดเสื้อไว้ในกางเกง  สวมรองเท้าหุ้มส้น  และประพฤติตนเป็นสุภาพชน  นอกจากนี้  ไม่ควรสวมเสื้อยืด  กางเกงยีนส์  เป็นต้น 1.3  ควรไปถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที 1.4  สำรวจชื่อและห้องสอบของตนเอง  จากแผนผังห้องสอบและที่นั่งสอบ  และรออยู่ในบริเวณนั้น 1.5  ห้ามเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากกรรมการกำกับห้องสอบ 1.6  หากหาชื่อและห้องสอบของตนเองไม่พบให้รีบติดต่อกรรมการกลางประจำสนามสอบ 1.7  หากทำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบหาย  ให้รีบแจ้งประธานคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบ  เพื่อทำใบแทนบัตรประจำตัวผู้สอบแข่งขัน 2.  ก่อนเวลาสอบ 2.1  กรรมการกำกับห้องสอบจะเชิญผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 15 นาที 2.2  ห้ามนำตำรา  เอกสาร  หรือกระดาษ  และสิ่งพิมพ์อื่นใด  รวมทั้งเครื่องมือสื่อสารอิเล็คทรอนิกส์ใด […]

ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบครูผู้ช่วย

ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบครูผู้ช่วย ข้อแนะนำในการปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบ 1. ติดตามข่าวการสอบ  วันเวลาการรับสมัครสอบ  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน  การประกาศผลการสอบ  การเรียกบรรจุ  โดยติดต่อสอบถามด้วยตนเองทุกครั้งที่หน่วยสอบหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. ควรเตรียมเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบให้ครบถ้วน  และกรอกข้อความที่เกี่ยวข้องลงในใบสมัครให้ถูกต้องและชัดเจน 3.  ก่อนวันสอบ  ควรเตรียมสถานที่พัก  และศึกษาเส้นทางการเดินทางไปสนามสอบ  และเมื่อถึงสนามสอบแล้วให้ตรวจดูแผนผังห้องสอบ  ที่นั่งสอบ  และอื่น ๆ 4.  ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สอบแข่งขัน  และบัตรอื่นที่หน่วยงานของรัฐออกให้  ได้แก่  บัตรปะจำตัวประชาชน  บัตรประจำตัวข้าราชการ  บัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐ  บัตรประจำตัวพนักงานเทศบาล  บัตรประจำตัวพนักงานสุขาภิบาล  หรือบัตรประจำตัวทหารกองประจำการ  ไปในวันสอบทุกครั้ง  และในการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำบัตรประจำตัวผู้สอบแข่งขันมาแสดงทุกครั้งด้วย 5.  หากมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ-ที่อยู่  ให้แจ้งหน่วยสอบทุกครั้ง   อ้างอิงที่มา : คู่มือผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู กลุ่มงานสรรหาบุคคล   กองวิชาการบริหารงานบุคคลสำนักงาน ก.ค.   กระทรวงศึกษาธิการ   ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบครูผู้ช่วย

แจก หน้าปกแฟ้มเอกสารการประกอบการสัมภาษณ์ ภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ นะครับ วันนี้แอดมินก็เลยมีความคิดว่าอยากจะทำ หน้าปกแฟ้มเอกสารการประกอบการสัมภาษณ์ ภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย มาฝากให้กับพี่ๆน้องๆ ที่ต้องนำไปประกอบในการสัมภาษณ์ใน ภาค ค นำไปใช้กันครับผม  มีทั้งไฟล์ JPG และไฟล์ Tiff นะครับ ทำใน word ก็ได้ หรือ PhotoShop ก้ได้ครับ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งนี้ครับผม  https://drive.google.com/drive

ดาวน์โหลด แผ่นพับครูผู้ช่วย

มีคุณครูหลายท่านส่งความมาว่าอยากได้แผ่นพับครูผู้ช่วย เพื่อการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย วันนี้ครูเชียงรายเลยถือโอกาสหยิบของตนเองมาแจกเลยครับผม (ซึ่งแผ่นพับของแอดมินอาจจะยังไม่สวยเท่าไหร่และไม่สมบูรณ์เท่าไหร่) คุณครูสามารถนำไปปรับแต่งปรับใช้ได้ตามสะดวกเลยครับผม ซึ่งแอดมินคิดว่าเพื่อนครูหลายท่านทำออกมาได้ดีมากๆแน่นอนครับผม ถ้าหากชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม ดาวน์โหลด แผ่นพับครูผู้ช่วย

ตัวอย่างเอกสารในการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย

ตัวอย่างเอกสารในการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย จัดโต๊ะให้สวยงามแล้วนำผลงานของเราไปเสนอได้เลยครับผม (แต่ละที่อาจจะไม่เหมือนกันครับ) แต่ที่เหมือนกันคือเราต้องประเมิน 2 ปี 8 ครั้งครับผม ให้ตรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน หมวดที่1 การปฏิบัติตน , หมวดที่2 การปฏิบัติงาน ครับผม 1. วีดีทัศน์นำเสนอประวัติส่วนตัวและผลงาน 2. แผ่นพับ (นำเสนอการทำงาน) 3. SAR (คำสั่งต่างๆ) 4. วิจัยในชั้นเรียน 5. นวัตกรรม 6. เกียรติบัตร 7. แฟ้มภาพ 8. บอร์ดแสดงภาพรวม 9. แบบประเมินครูผู้ช่วยให้คณะกรรมการ 10. แผนการจัดการเรียนรู้ 11. ผลงานใบประกาศ ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : – หลักเกณฑ์และวิธํีการประเมิน/แบบประเมิน

การสอบ(บรรจุครูผู้ช่วย)ครั้งสุดท้าย

เรื่อง : การสอบ(บรรจุครูผู้ช่วย)ครั้งสุดท้าย (เขียนจากชีวิตจริงของแอดมินครูเชียงราย) เรื่องย่อ : เรื่องราวชีวิตของแอดมินเพจครูเชียงราย ล้มลุกคลุกคลานกว่าจะสอบบรรจุได้เป็นครูผู้ช่วย จากเด็กบ้านนอกที่เรียนหนังสือไม่เก่ง เรียนตามเพื่อนมาเรื่อยๆ ถูๆ ไถๆ จนจบปริญญาตรี สู่เส้นทางตำแหน่งครูอัตราจ้างโรงเรียนเอกชน แล้วเปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนรัฐ ชีวิตพลิกผลันอยากได้เงินเดือนเพิ่มเลย(เสือก)ไปลงเรียนต่อปริญญาโท กว่า 5 ปีเต็ม ถึงจะเรียนจบจนได้มาพบกับประกาศรับสมัครสอบตำแหน่งพนักงานราชการ และได้รับตำแหน่งพนักงานราชการ ที่โรงเรียนบ้านเกิด แต่ว่าเป้าหมายสูงสุดของเขายังไม่เพียงเท่านี้ เป้าหมายสูงสุดของเขา คือการได้บรรจุเป็นข้าราชการครู สารบัญ ตอนที่ 1 เด็กบ้านนอก ตอนที่ 2 เรียนตามเพื่อน ตอนที่ 3 ชีวิตครูอัตราจ้าง ตอนที่ 4 ชีวิตพนักงานราชการ ตอนที่ 5 โอกาสครั้งแรก ตอนที่ 6 หมดไฟ ตอนที่ 7 ลาออก ตอนที่ 8 วางแผนลาออก ตอนที่ 9 เช็คตัวเอง ทำไมต้องเป็นครู ตอนที่ […]

10 เทคนิค ดีๆในการเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาอังกฤษ ให้ประสบความสำเร็จ

10 เทคนิค ดีๆในการเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาอังกฤษ ให้ประสบความสำเร็จ สวัสดีครับว่าที่ครูผู้ช่วยทุกท่าน วันนี้แอดมินมีทริปดีๆในการเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาอังกฤษ มาฝากครับผม ทำไมต้องเป็นวิชาเอกภาษาอังกฤษ ? ก็เพราว่ามีแฟนเพจส่งข้อความ มาถามมากมายหลายท่านเลยครับ ว่าอยากให้แนะนำหนังสือสำหรับวิชาเอกนี้ แอดมินก็ไม่รู้จะทำอย่างไร เพราะไม่มีหนังสือวิชาเอกนี้ แอดมินก็เลยไปปรึกษาครูภาษาอังกฤษที่โรงเรียน ซึ่งคุณครูท่านนี้เคยสอบได้ลำดับต้นๆ ของวิชาเอกภาษาอังกฤษ คุณครูเขาใจดีเลยถ่ายทอดความรู้ และแนะนำแนวทาง วิธีการอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบวิชาเอกภาษาอังกฤษให้ประสบความสำเร็จ สรุปได้เป็น 10 ข้อ มาฝากแฟนเพจทุกท่านครับผม มีดังนี้ครับผม 1. ศึกษาเรื่อง Grammar ให้เข้าใจ ศึกษาหาความรู้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงเลยครับ 2. ทบทวนคำศัพท์ วันละ 10 คำศัพท์ ทุกวัน 3. ฝึกทำข้อสอบ Grammar ของ ป.1 – ม.6 หาใน google เลยครับ ลองทำดูครับ 4. ฝึกทำข้อสอบ ของการสอบ GAT/PAT, o-net, Las […]

ครูผู้ช่วยคืออะไร

วันนี้ครูเชียงรายจะมาสรุปคำถามที่ว่า ครูผู้ช่วยคืออะไร ? แบบบ้านๆ ให้ทุกท่านได้เข้าใจและทราบว่าครูผู้ช่วยคืออะไร จะต้องสอบยังไง ได้เงินเดือนเท่าไหร่ ครูผู้ช่วยจะบรรจุที่ไหนได้บ้าง ให้ทุกท่านได้เข้าใจกันครับผม ครูผู้ช่วย คือ ตำแหน่งข้าราชการที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่ และอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลา 2 ปี ผู้ที่จะสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นครูผู้ช่วยได้ ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูฯ จะเป็นครูผู้ช่วยต้องสอบอะไรบ้าง 1. ภาค ก ความรอบรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน และกฎหมายการศึกษาต่างๆ ตัวเลข ภาษาไทย ภาษาอังกฤษฯลฯ 2. ภาค ก วินัย คุณธรรม มาตฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ สมรรถนะฯลฯ 3. ภาค ข วิชาการศึกษา หลักสูตร วิจัย จิตวิทยา สื่อ การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียนฯลฯ 4. ภาค ข วิชาเอก (จบอะไรมาก็สอบอันนั้น เช่น จบภาษาไทย คอมพิวเตอร์ สังคมฯลฯ 5. ภาค ค สอบสัมภาษณ์ […]

แนะนำหนังสือดีๆ ในการเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วย

ผมได้มีโอกาสรู้จักกับครูเอกผ่านเพื่อนสนิทของครูเอกที่ได้เรียนปริญญาโทด้วยกันกับผมเมื่อ 6 ปี ที่แล้ว ครูเอกเป็นคนเก่ง คนขยัน ยิ้มแย้มแจ่มใส อ่อนน้อมถ่อมตน และมีประสบการณ์สอบบรรจุครูผู้ช่วยมาหลายสนาม โดยแต่ละสนามได้อันดับดีๆ ทั้งนั้น

ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 2558

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว152 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

หนังสือ คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย

เมื่อปีหลายปีก่อน ผมเห็นเพื่อนครูที่เป็นอัตราจ้างด้วยกันมีโอกาสได้สอบบรรจุแข่งขันบรรจุเป็นครูผู้ช่วย ในขณะนั้นผมไม่มีโอกาสได้สอบเนื่องจากวิชาเอกฯ

ร่างปฏิทิน การสอบบรรจุครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 58

ลำดับที่ 1 รับสมัครคัดเลือก วันที่ 8-14 ธันวาคม 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 19 ธ.ค.2557 ประเมินประวัติและผลงาน  วันที่ 20-23 ธ.ค.2557

หัวโขนกับหัวหน้าครอบครัว ?

หลังๆมานี้ผมไม่ค่อยรู้สึกตื่นเต้นอะไรเท่าไหร่กับการสอบบรรจุครูผู้ช่วยหรือเพราะว่าผมชินชาและพอใจกับสิ่งที่ผมเป็นอยู่ก็ไม่รู้ ทั้งที่ตัวเองยังไม่แก่เลยแถมยังหนุ่มยังแน่น555 หรือเป็นเพราะว่าผมอ่านหนังสือของชาวตะวันตกมากไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ในเรื่องของการทำงาน

สรุปการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย 56-57

หลังจากที่มีข่าวจากหนังสือพิมพ์ มากมายหลายฉบับ เสนอข่าวเกี่ยวกับเรื่อง สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2556  นั้น วันนี้ครูเชียงรายก็จะมาสรุปให้กับว่าที่คุณครูทุกๆท่านได้ทราบกันอีกครั้ง ครับผม โดยหนังสือพิมพ์ มติชน ฉบับวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 คอลัมน์ สถานี ก.ค.ศ. : หลักสูตรการสอบเป็นขรก.ครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย หลักสูตรการสอบครูผู้ช่วย หลักสูตร การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ดังนี้ ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ และการปฏิบัติของวิชาชีพครูให้ทดสอบความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ และการปฏิบัติของวิชาชีพครู ด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยคำนึงถึงระดับความรู้ ความสามารถ ที่ต้องการของตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานตำแหน่ง ดังนี้ 1.ความรอบรู้ 2.ความสามารถทั่วไป 3.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้ 1.ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา 2.ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก ภาค ค ความเหมาะสมกับวิชาชีพ ให้ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ […]

เทคนิคการสอบบรรจุครูผู้ช่วย

ช่วงนี้เป็นเทศกาลสอบบรรจุครูผู้ช่วย ผมในฐานะคนอยากสอบ(แต่อาจจะไม่ได้สอบ ๕๕๕) ก็จะมาขอแบ่งปันเทคนิคในการเตรียมตัวสอบของผม มาให้ทุกท่านได้นำไปปรับใช้กันครับผม ในการสอบนั้น เทคนิคการสอบครูผู้ช่วย ก็จะอ่านจาก สิ่งที่ยากไปหาสิ่งที่ง่ายครับผม ผมไม่เน้นความจำเท่าไหร่ เพราะว่าข้อสอบระดับนี้แล้ว ใครจะที่เป็นครูเราต้องวิเคราะห์ สังเคราะห์ได้ครับว่ากันแล้วก็มาเริ่มเลยครับผม ขั้นตอนแรกผมจะอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องของ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก็จะเป็น วิชาการศึกษา ก่อนครับ เพราะผมคิดว่ามันยาก(ในความคิดเห็นส่วนตัวของผม)ในการสอบครูผู้ช่วย เก็บรายละเอียดในเรื่องของ วิชาการศึกษา ให้หมด สรุปย่อลงในสมุด แล้วเดียวก็นำไปอ่านเพื่อบันทึกเสียงเอาไว้ฟังในมือถือ หรือไรท์ลงแผ่นเอาไปเปิดฟังในรถ ต่อมาก็หัวข้อ ความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู วิชานี้ผมชอบอ่านกลางคืนครับ เพราะมันเงียบและต้องใช้การวิเคราะห์สังเคราะห์มากๆ แยกแยะให้หมดในเรื่องของ ความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู เมื่ออ่านทำความเข้าใจ ทบทวนอะไรหมดแล้วก็สรุปลงในสมุดเหมือนเดิมครับแล้วเตรียมไรท์เสียงที่เราอ่านสรุปลงใน CD ส่วนวิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู วิชานี้ต้องมีความจำเข้ามาเกี่ยวข้องนิดหน่อยเพราะว่ามีหลักเกณฑ์หลายอย่างที่ต้องประพฤติและการปฏิบัติตาม อยู่ครับ เหมือนเดิมครับ สรุปลงในสมุด เหมือนเดิมครับแล้วเตรียมไรท์เสียงที่เราอ่านสรุปลงใน CD ส่วนเรื่องของความรอบรู้ ความสามารถทั่วไปให้ท่านที่เตรียมสอบครู อ่านศึกษาเกี่ยวกับ เรื่องของสังคม เศษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน กฏหมายและนโยบายของรัฐบาล วัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย และที่ขาดไม่ได้ก็คือ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ เข้าเว็บไซต์ไปหาข้อมูลเยอะๆครับ แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นวิชาเอกก็นำความเก่าที่เราได้เรียนมาฝึกทำแบบฝึกหัดและทบทวนหัวใจหลักสำคัญๆของวิชาเอกของเราครับผม จะเห็นได้ว่าเมื่ออ่านหรือทบทวนสรุปบันทึกลงในสมุดแล้วผมจะอัดเสียงเพื่อนำไปฟังในเวลาว่าง […]

ข้อสอบครูผู้ช่วย เรื่องอาเซียน

สวัสดีครับผมวันนี้ครูเชียงรายดอทเน็ตก็มีแนวข้อสอบครูผู้ช่วย เรื่องอาเซียน มาฝากเพื่อนๆครูที่กำลังเตรียมตัวสอบบรรจุกันนะครับผม ยังไงข้อสอบนี้อาจจะเป็นแนวทางหนึ่งของการนำไปใช้ในเรื่องของความรอบรู้ เรื่องของอาเซียนไม่มากก็น้อยนะครับผม ยังไงก็ลองทำลองหาคำตอบและลองวิเคราะห์กันดูครับผม ข้อสอบครูผู้ช่วย เรื่องอาเซียน นี้ก็ไปค้นหามาจากอินเตอร์เน็ตและหลายๆที่ นำมาขัดเกลาจนได้ 9 ข้อ อาจจะน้อยไปหน่อยแต่ก็เน้นๆครับผม ยังไงลองทำกันดูครับผม   1.Association of South East Asian Nations คือข้อใด ก.สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ข.สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ /// ค.สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก ง.สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันตก 2.อาเซียนคืออะไร ก.ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ข.ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ /// ค.ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก ง.ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันตก 3. ความหมายของ Asean Summit คือข้อใด ก.การประชุมอาเซียน ข.การประชุมอาเซียนแปซิฟิก ค.การประชุมสุดยอดอาเซียน /// ง.อาเซียนบวก3 4.AFTA คือข้อใด ก.เขตการค้าเสรี /// ข.เขตการปกครองพิเศษ ค.ระบบส่งเสริมการท่องเที่ยว ง.เขตการค้าพืชเศษฐกิจ 5.กฏบัตรอาเซียนตรงกับข้อใด ก.ข้อตกลงการประชุมอาเซียน ข.โรงเรียนอาเซียน ค.สมาชิกอาเซียน ง.ธรรมนูญอาเซียน /// 6.เพลงประจำอาเซียนชื่อเพลงอะไร […]

สพป.ชร 2 รับสมัครสอบแข่งขัน”ครูผู้ช่วย” ปี 2556

สพป.เชียงราย เขต 2 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย” ปี 2556 จำนวน 12 วิชาเอก 12 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ พลศึกษา ประถมศึกษา ปฐมวัยศึกษา ดนตรีศึกษา ศิลปศึกษา เกษตรกรรม รับสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 29 เม.ย.-5 พ.ค.2556 นี้. เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 บ้านร่องศาลา หมู่ 3 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย สพป.ชร 2 โทรศัพท์ 0-5372-9110 ต่อ 103 , 180 สพป.ชร 2 โทรสาร 0-5372-9651 รายละเอียดประกาศรับสมัคร http://203.172.131.99/web53/content.php?id=1459 เว็บไซต์ […]

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา

แนวข้อสอบวิชาการศึกษา ไม่มีเฉลย ขอบคุณที่มา : http://www.krucenter.net/UserFiles/File/sob/s64.pdf 1. การบริหารงานในสถานศึกษาโดยทั่วไปมีทั้งหมดกี่ด้าน ก. 2 ด้าน ข. 3 ด้าน ค. 4 ด้าน ง. 6 ด้าน 2. ข้อใดไม่ใช่งานของสถานศึกษา ก. ด้านวิชาการ ข. ด้านงบประมาณ ค. ด้านการบริหารงานบุคคล ง. ด้านการบริหารงานทั่วไป 3. ข้อใดถูกต้องที่สุดตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกระจายอานาจ ก. ด้านวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารทั่วไป ข. ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านวิชาการ ด้านการบริหารทั่วไป ค. ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารทั่วไป ด้านบุคคล ง. ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป 4. กระทรวงศึกษากระจายอานาจการบริหารการจัดการศึกษาในข้อใดที่ไม่ได้กาหนดไว้ในกฎกระทรวง ก. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ข. […]

สอบครูผู้ช่วย 2556

  กำหนดการ ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทั่วไปที่รัฐมนตรีว่าการศธ.ให้ความเห็นชอบ มีดังนี้ รับสมัครสอบแข่งขันวันที่ 29 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 สอบแข่งขัน ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมและการปฏิบัติของวิชาชีพครู ในวันที่ 22 มิถุนายน 2556 สอบ ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 23 มิถุนายน 2556 สอบภาค ค ความเหมาะสมกับวิชาชีพ วันที่ 24 มิถุนายน 2556 โดยให้ประกาศผลการสอบแข่งขันภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2556   *** อัตราว่าง 666 อัตรา ใน 83 เขตพื้นที่การศึกษา *** […]

การเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วย

หลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยนั้น โดยการสอบครูผู้ช่วยนั้น ก็จะพอสรุปได้ดังนี้ (หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลง) เรื่องของความรอบรู้ ความสามารถทั่วไปให้ท่านที่เตรียมสอบครู  อ่านศึกษาเกี่ยวกับ เรื่องของสังคม เศษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน กฏหมายและนโยบายของรัฐบาล วัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย และที่ขาดไม่ได้ก็คือกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ยังไม่หมดนะครับ ท่านที่จะสอบครู ต้องไปทำความเข้าใจกับ ตัวเลข ภาษาไทย ด้านเหตุผลต่างๆ ด้วยครับ เรียกว่าความสามารถทั่วไปครับ  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู ผู้ที่จะสอบครูผู้ช่วยต้องไปศึกษาและอ่านทบทวนทำความเข้าใจในเรื่องของ วินัยและการรักษาวินัย คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ สมรรถนะวิชาชีพ  ความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู ก็จะออกไปทางแนวให้เราวิเคราะห์จำลอง สถานการณ์ขึ้นมาให้เราได้คิดและแก้ปัญหา ในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงเทคนิคต่างๆในการสอน ไหวพริบ และข้อสังเกตต่างๆ ท่านที่จะสอบครูต้องเป็นคนที่มีจิตวิทยาการศึกษา ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก็จะเป็น วิชาการศึกษา นั่นเอง ให้ผู้ที่จะสอบครูผู้ช่วยได้ไปศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร หลักการสอน การพัฒนาต่างๆ จิตวิทยาการแนะแนวต่างๆ การพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และการวัดผลประเมินผลการศึกษา สุดท้ายก็คือวิชาเอกครับ ให้ไปเตรียมตัวกับวิชาเอกไปศึกษาค้นคว้าทำความเข้าใจเพื่อที่จะเตรียมสอบครู […]

กำหนดการประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วยฯ

กำหนดการประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยฯ ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด http://202.143.174.11/personnel/news2011/upfiles/635.pdf

เปิดสอบครูผู้ช่วย รับสมัคร 6-12 ธ.ค.55

เปิดสอบ “ครูผู้ช่วย” รับสมัคร 6-12 ธ.ค.55 ดาวน์โหลดเอกสาร เปิดสอบ ครูผู้ช่วย รับสมัคร 6-12 ธ.ค.55 (1) เปิดสอบ ครูผู้ช่วย รับสมัคร 6-12 ธ.ค.55 (2) ที่มา : เว็บไซต์ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ.

Loading...