ครูธุรการ

แนวข้อสอบครูธุรการ

แนวข้อสอบครูธุรการ 50 ข้อพร้อมเฉลย 1.สำนักนายกรัฐมนตรี เทียบได้กับส่วนราชการใด  ตอบ   กระทวง  2. ส่วนราชการใดไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนทิ้งถิ่น  ตอบ   อำเภอ  3. องค์ประกอบคณะกรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กกศ.) มาจากที่ใด  ตอบ   โดยตำแหน่ง  โดยการแต่งตั้ง  โดยการเลือกตั้ง  4. ผู้บังคับบัญชาสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คือใคร  ตอบ   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  5.ผู้มีอำนาจในการแต่งตั้ง อกคศ.  ตอบ   คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา (กคศ.)  6.ประธาน ก.พ. คือใคร  ตอบ   นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย  7. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษามีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร  ตอบ   คุรุสภา  8. ฐานะของคุรุสภาคือ  ตอบ   นิติบุคคลภายใต้กำกับของกระทรวงศึกษาธิการ  9. บุคคลในข้อใดไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู  ตอบ   ผู้สนับสนุนการศึกษา  10.คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  ตอบ    กคศ.  11.การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการต้องคำนึงถึงเรื่องใด  ตอบ   ง.    ………………..  12.ส่วนราชการๆต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานใด  ตอบ   กพร.  13.ข้อใดไม่ใช่หลักการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พศ.2546  […]

แนวข้อสอบ ครูธุรการ

ข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 1. ข้อใดต่อไปนี้เป็น หนังสือเวียน ก. หนังสือที่มีผู้รับจำนวนมาก ข. มีใจความอย่างเดียวกัน ค. มีพยัญชนะ ว หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง ง. ถูกทุกข้อ 2. หนังสือภาษาต่างประเทศใช้กระดาษ ชนิดใด ก. กระดาษตราครุฑ ข. กระดาษบันทึกข้อความ ค. กระดาษพิมพ์เขียว ง. ถูกทุกข้อ 3. หนังสือที่รับเข้ามาจากภายนอก คือ ก. หนังสือส่ง ข. หนังสือรับ ค. หนังสือภายนอก ง. หนังสือที่รับเข้ามา 4. เมื่อรับหนังสือภายนอกเข้ามาแล้วขั้นตอนแรกต้องทำอะไร ก. จัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วน ข. ประทับตรารับหนังสือ ค. ลงทะเบียนหนังสือรับ ง. จัดแยกหนังสือแล้วส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 5. เมื่อรับหนังสือภายนอกเข้ามาแล้วให้ประทับตรารับหนังสือที่มุมด้านใด ก. มุมบนด้านขวา ข. มุมบนด้ายซ้าย […]

Loading...