ครูดี

คุณลักษณะที่ดีของครู

คุณลักษณะที่ดีของครู คุณลักษณะของครูที่ดีนั้นมีผู้กล่าวไว้หลายท่าน ในหลายโอกาส พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชดํารัสพระราชทานแก่ครูอาวุโส ประจําปี พ.ศ. 2522 ซึ่งมี ข้อความ ที่แสดงถึงคุณลักษณะที่ดีของครูที่ดีไว้ดังนี้ “ครูที่แท้นั้นเป็นผู้กระทําแต่ความดี คือต้องขยันและอุตสาหะพากเพียร เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และ เสียสละ ต้องหนักแน่น อดกลั้น และอดทน ต้องรักษาวินัย สํารวมระวังความประพฤติและ ปฏิบัติตนให้ อยู่ในระเบียบแบบแผนที่ดีงาม ต้องปลีกตัวปลีกใจจากความสะดวกสบายและความสนุกรื่นเริงที่ไม่ สมควรแก่เกียรติภูมิของตน ต้องมั่นใจให้มั่นคงและแน่วแน่ ต้องซื่อสัตย์ รักษา ความจริงใจ ต้องเมตตา หวังดี ต้องวางใจเป็นกลาง ไม่ปล่อยไปตามอํานาจอคติ ต้องอบรมปัญญา ให้เพิ่มพูนสมบูรณ์ขึ้น ทั้งในด้าน วิทยาการ และความฉลาด รอบรู้ในเหตุและผล” (คุรุสภา, 2524 : 3) พระพุทธทาสภิกขุ ( 2530 : 1-27 ) ได้บรรยายเรื่องธรรมะสําหรับครูระหว่าง วันที่ 4-9 กันยายน 2527 ณ […]

Loading...