ข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อสอบคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ป. 6                                             หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หลักการเบื้องต้นของการแก้ปัญหา 1. เทคโนโลยีสารสนเทศใช้แก้ปัญหาด้านใด ก ข้อมูล ข เศรษฐกิจ ค สิ่งแวดล้อม ง อุปกรณ์เทคโนโลยี 2. “ทำให้ข้อมูลน่าสนใจยิ่งขึ้น” เป็นการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศด้านใด ก ด้านการประมวลผล ข ด้านการนำเสนอข้อมูล ค ด้านการเก็บรักษาข้อมูล ง ด้านการตรวจสอบข้อมูล 3. ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยแก้ปัญหาด้านการประมวลผล ก ช่วยลดเวลาในการทำงาน ข ช่วยลดปัญหาด้านการคำนวณ ค ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากร ง ช่วยลดปัญหาด้านการขาดแคลนเทคโนโลยี 4. เครื่องคิดเลขเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยแก้ปัญหาด้านใด ก ด้านการสื่อสารข้อมูล ข ด้านการทบทวนข้อมูล ค ด้านการเก็บรักษาข้อมูล ง ด้านการประมวลผลข้อมูล 5. ข้อใดไม่ใช่ผลจากการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการสื่อสารข้อมูล ก ข้อมูลมีคุณภาพดีขึ้น ข ข้อมูลมีรูปแบบที่หลากหลาย ค […]

Loading...