ข้อสอบอาเซียน

ข้อสอบอาเซียน

ข้อสอบอาเซียนพร้อมเฉลย คำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว   1. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร ก อาเซียน ข สหประชาชาติ ค ปฏิญญาอาเซียน ง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้   2. ประเทศใดไม่   เกี่ยวข้องกับการกำเนิดอาเซียน ก สาธารณรัฐสิงคโปร์ ข สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ค สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม   3. ประเทศใดเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเป็นลำดับ   ที่ 10 ก สหภาพพม่า ข ราชอาณาจักรกัมพูชา ค สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   4. ปัจจุบันอาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมดกี่ ประเทศ ก 5 ประเทศ ข 7 ประเทศ ค 9 ประเทศ ง 10 ประเทศ   […]

ข้อสอบอาเซียน

ข้อสอบอาเซียน แบบอัตนัย มีทั้งหมด 20  ข้อครับ ไม่มีเฉลยครับ เพราะครูเชียงราย ต้องการให้ท่านได้ค้นหาคำตอบด้วยตัวเองครับผม 1. อาเซียนคืออะไร ? 2. Asean ย่อมาจาก ? 3. ประโยชน์ของการจัดตั้งประชาคมอาเซียนคืออะไร ? 4. จงอธิบายถึงสัญลักษณ์ของอาเซียน ? 5. รวงข้าว 10 ต้นหมายถึง ? 6. ประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียนมีกี่ประเทศ ? 7. ประเทศที่เข้ามาเป็นสมาชิกล่าสุดของอาเซียนคือ ? 8. เพลงประจำอาเซียนมีชื่อว่าอะไร ? 9. จงบอกถึงคำขวัญของอาเซียน ? 10. สำนักงานใหญ่ของอาเซียนอยู่ที่เมืองใด ? 11. เลขาธิการสมาคมอาเซียนคือใคร ? 12. การประชุมประเทศสมาชิกอาเซียนเรียกว่าอะไร ? 13. Asean +3 คืออะไร ? 14. จงบอกชื่อประเทศคู่เจรจาอาเซียน +3 […]

Loading...