ข้อสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2

1. ความหมายของคำว่า “ซอฟต์แวร์” ตรงกับข้อใด ก. ชุดคำสั่งที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ข. อุปกรณ์เทคโนโลยีระดับสูง ค. โปรแกรมแก้ปัญหาทุกอย่างของมนุษย์ ง. อุปกรณ์ที่ทำหน้าเสมือนสมองกล

ข้อสอบ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 พร้อมเฉลย

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2  การสื่อสารข้อมูล เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารจากผู้ส่งผ่านสื่อกลางไปยังผู้รับพัฒนาการของการสื่อสารข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชนิดของเครือข่ายทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันได้ พัฒนาการอินเทอร์เน็ต ทำให้สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องปลอดภัยทำให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้อย่างถูกต้องคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ตผลกระทบของการใช้อินเทอร์เน็ตกับสังคมมารยาท ระเบียบ และข้อบังคับในการใช้อินเทอร์เน็ตทำให้อยู่ร่วมกำผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

Loading...