ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์

ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การค้นหาข้อมูล

ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การค้นหาข้อมูล 10 ข้อพร้อมเฉลย 1. ข้อใดหมายถึงการค้นหาข้อมูล ก การเสาะหาสิ่งที่ยังไม่มีผู้ค้นพบ ข การแยกข้อมูลที่ต้องการออกเป็นส่วน ๆ ค การคัดเลือกข้อมูลที่ไม่ต้องการออกจากข้อมูลเดิม ง การคัดเลือกหรือการแยกข้อมูลที่ต้องการออกจากข้อมูลอื่น 2. ข้อใดเกี่ยวข้องกับการตั้งวัตถุประสงค์ในการค้นหาข้อมูล ก เป้าหมายในการค้นหาข้อมูล ข เครื่องมือที่ใช้ในการค้นหาข้อมูล ค ทรัพยากรที่ใช้ในการค้นหาข้อมูล ง แหล่งข้อมูลที่ช่วยในการค้นหาข้อมูล 3. ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลที่บันทึกไว้ในตารางแผนการดำเนินการค้นหาข้อมูล ก อุปกรณ์ ข แหล่งข้อมูล ค เวลาที่ใช้ค้นหา ง หัวข้อของข้อมูล 4. ข้อใดคือหลักของการพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการค้นหา ก มีผู้ค้นหาไว้มากที่สุด ข เลือกใช้ข้อมูลที่ค้นหาได้เป็นอันดับแรก ค ตรงกับวัตถุประสงค์ของการค้นหาข้อมูล ง แหล่งข้อมูลเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย 5. ข้อใดไม่ใช่วิธีการเรียกใช้เสิร์ชเอนจิน (Search Engines)ก การเรียกใช้จากเมนูลัด ข การดับเบิลคลิกที่ไอคอน ค การเรียกใช้จากสตาร์ตเมนู […]

ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การเก็บข้อมูล การประมวลผล เลือกใช้ซอฟต์แวร์

ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การเก็บข้อมูล การประมวลผล เลือกใช้ซอฟต์แวร์ 1. ข้อมูล หมายถึงข้อใด ก. สิ่งต่างๆ ที่เรารับรู้ได้ ข. สิ่งที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ ค. ข้อความที่อยู่ในหนังสือเรียน ง. ข้อเท็จจริงที่ได้รับการยืนยันว่าถูกต้อง 2. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของข้อมูลที่ดี ก. มีความสวยงาม ข. มีความถูกต้อง ค. มีความทันสมัย ง. มีความน่าเชื่อถือ 3. ข้อใดหมายถึง ข้อมูลสารสนเทศ ก. ข้อมูลบนหนังสือเรียน ข. ข้อมูลที่มีอยู่ในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ ค. ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลตรวจสอบแล้วอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ง. ไม่มีข้อถูก 4. การกู้ข้อมูลหมายถึงอะไร ก. การนำข้อมูลที่ถูกทำลายลบทิ้งแล้วเรียกกลับมาใช้ใหม่ ข. เป็นการส่งข้อมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ค. การนำรายงานมาถ่ายเอกสารทำสำเนา ง. ไม่มีข้อถูก 5. เมื่อเราเผลอลบไฟล์งาน เราจะเรียกกลับคืนสามารถทำได้อย่างไร ก. มาสามารถทำได้ ข. ใช้คำสั่ง […]

ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร

ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร 1. ข้อดีของการใช้ฐานข้อมูลคือข้อใด ก. สามารถเขียนโปรแกรมดึงข้อมูลได้ ข. ลดเวลาการเตรียมข้อมูล ค. ลดความซ้ำซ้อนของการบันทึกข้อมูล ง. ลดความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บข้อมูล

ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์

1. ก่อนลงมือทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์เราควรปิดเครื่องทิ้งไว้ ประมาณกี่นาที ก.  5-10 นาที                                       ข.  1-5 นาที ค.  15-20 นาที                                     ง.   ทำความสะอาดได้ทันทีหลังจากปิดเครื่อง

ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Dreamweaver

วิชา คอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 30 นาที เป็นข้อสอบแบบปรนัยจำนวน 20 ข้อ มาตรฐาน 1. เว็บเพ็จเบื้องต้น 2. การสร้างเว็บเบื้องต้น 3. แต่งเติมเว็บเพจด้วยกราฟิก

ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การเลือกใช้ซอฟต์แวร์

1. ข้อใดหมายถึงข้อมูล ก.   สิ่งต่างๆ ที่เรารับรู้ได้                                     ข.  สิ่งที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ ค.   ข้อความที่อยู่ในหนังสือเรียน                            ง.   ข้อเท็จจริงที่ได้รับการยืนยันว่าถูกต้อง

Loading...