ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ข้อสอบวิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น โปรแกรม Microsoft Word

ข้อสอบวิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น โปรแกรม Microsoft Word 1. โปรแกรม Microsoft Word จัดเป็นโปรแกรมประเภทใด ก. วาดรูป ข. พิมพ์เอกสาร ค. คำนวณ ง. จัดรูปแบบเอกสาร 2. โปรแกรม Microsoft Word ที่ใช้ในห้องเรียนคอมพิวเตอร์เป็นเวอร์ชั่นใด ก. Microsoft Wort 2003 ข. Microsoft Wors 2007 ค. Microsoft Worw 2010 ง. Microsoft Word 2013 3. ข้อใดเรียงลำดับการเริ่มงาน Word ได้ถูกต้อง ก. Start > Programs > Microsoft office > Microsoft Word ข. Start […]

Loading...