ข้อสอบพรบ

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 1. พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด ก. กฎหมายแม่บทการจัดการศึกษา  ข. แนวทางจัดการศึกษาของรัฐบาล ค. การปรับปรุงการศึกษาสอดคล้องรัฐธรรมนูญ ง. การปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยครั้งใหญ่ 2. วัตถุประสงค์ของการจัดทำ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 2542 เพื่ออะไร ก. ปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย ข. ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ค. พัฒนาคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ง. พัฒนาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเด็กไทย 3. พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด ก. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมแห่งชาติ ข. แผนพัฒนาประเทศชาติ ค. แผนการศึกษาแห่งชาติ  ง. แผนพัฒนาการศึกษากระทรวงศานาและวัฒนธรรม 4. ข้อใดให้ความหมายไม่ตรงกับ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ก. มาตรฐานการศึกษา เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ และ มาตรฐานที่ต้องการให้เกิดในสถานศึกษา ข. การศึกษาขั้นพื้นฐาน คือการศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา ค. กระทรวงหมายความว่า […]

Loading...