ข้อสอบธุรการ

แนวข้อสอบครูธุรการ

แนวข้อสอบครูธุรการ 50 ข้อพร้อมเฉลย 1.สำนักนายกรัฐมนตรี เทียบได้กับส่วนราชการใด  ตอบ   กระทวง  2. ส่วนราชการใดไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนทิ้งถิ่น  ตอบ   อำเภอ  3. องค์ประกอบคณะกรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กกศ.) มาจากที่ใด  ตอบ   โดยตำแหน่ง  โดยการแต่งตั้ง  โดยการเลือกตั้ง  4. ผู้บังคับบัญชาสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คือใคร  ตอบ   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  5.ผู้มีอำนาจในการแต่งตั้ง อกคศ.  ตอบ   คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา (กคศ.)  6.ประธาน ก.พ. คือใคร  ตอบ   นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย  7. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษามีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร  ตอบ   คุรุสภา  8. ฐานะของคุรุสภาคือ  ตอบ   นิติบุคคลภายใต้กำกับของกระทรวงศึกษาธิการ  9. บุคคลในข้อใดไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู  ตอบ   ผู้สนับสนุนการศึกษา  10.คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  ตอบ    กคศ.  11.การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการต้องคำนึงถึงเรื่องใด  ตอบ   ง.    ………………..  12.ส่วนราชการๆต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานใด  ตอบ   กพร.  13.ข้อใดไม่ใช่หลักการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พศ.2546  […]

ข้อสอบธุรการ เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

ข้อสอบธุรการ เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ คำว่า “งานสารบรรณ” ในที่นี้หมายความว่าอย่างไร ก.งานรับ-ส่งและเก็บรักษาหนังสือ ข.งานร่าง-เขียนและพิมพ์หนังสือ ค.งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร ง.งานที่เกี่ยวกับงานทะเบียนเอกสาร 2.ระเบียบงานสารบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเริ่มใช้บังคับตั้งแต่ เมื่อใด ก.1 มิถุนายน 2516 ข.1 มิถุนายน 2526 ค.1 ตุลาคม 2526 ง.1 ธันวาคม 2527 3.หนังสือราชการคืออะไร ก.เอกสารทุกชนิดที่พิมพ์ถูกต้องตามกฎหมาย ข.เอกสารที่เป็นหลักฐานในทางราชการ ค.เอกสารที่มีไปถึงผู้ดำรงตำแหน่งในราชการ ง.เอกสารที่ทางราชการเป็นเจ้าของ 4.งานสารบรรณมีประโยชน์ต่อราชการอย่างไร ก.ทำให้งานสะดวก รวดเร็ว ข.ประหยัดแรงงานและเวลา ค.ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูง ง.ถูกทุกข้อ  5.ลักษณะในข้อใดที่เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ ก.มีความรู้ภาษาไทย ข.มีความสุขุม ละเอียด รอบคอบ ค.ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ง.ถูกทั้ง ก. ข. และ ค. ประกอบกัน  6.หนังสือที่มีไปมา ระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงบุคคลภายนอก จัดเป็นหนังสือประเภทใด ก.หนังสือภายนอก ข.หนังสือภายใน […]

Loading...