ข้อสอบจรรยาบรรณ

ข้อสอบจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มาตรฐานวิชาชีพครู พร้อมเฉลย

ข้อสอบจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มาตรฐานวิชาชีพครู พร้อมเฉลย สวัสดีครับ วันนี้แอดมินครูเชียงรายได้แต่งข้อสอบ จรรยาบรรณของวิชาชีพครู มาตรฐานวิชาชีพครู พร้อมเฉลย มาฝากให้ทุกท่านที่จะสอบครูผู้ช่วยได้นำไปศึกษาและฝึกฝนในการทำข้อสอบครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีในการสอบนะครับผม หวังว่าข้อสอบชุดนี้ที่แอดมินครูเชียงรายแต่ง จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับผม ขอบคุณครับ แอดมินครูเชียงราย 1. การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ โดยไม่บกพร่องหรือต่ำกว่ามาตรฐานวิชาชีพ มีวินัยและพัฒนาตนเอง ตรงกับการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ โดยไม่บกพร่องหรือต่ำกว่ามาตรฐานวิชาชีพในข้อใดก. การมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ  ข. การรับผิดชอบต่อวิชาชีพ  ค. การแสดงความเอื้ออาทร  ง. การส่งเสริมการเรียนรู้  2. การที่ครูมีบุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ ตรงกับการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ โดยไม่บกพร่องหรือต่ำกว่ามาตรฐานวิชาชีพในข้อใดก. การมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ  ข. การรับผิดชอบต่อวิชาชีพ  ค. การแสดงความเอื้ออาทร  ง. การส่งเสริมการเรียนรู้  3. การรักศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อวิชาชีพ ตรงกับการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ โดยไม่บกพร่องหรือต่ำกว่ามาตรฐานวิชาชีพในข้อใดก. การมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ  ข. การรับผิดชอบต่อวิชาชีพ  ค. การแสดงความเอื้ออาทร  ง. […]

ข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู

สวัสดีครับผมวันนี้แอดมินมีข้อสอบที่แอดมินได้วิเคราะห์ และแต่งขึ้นมาพร้อมเฉลย เพื่อให้คุณครูได้ลองไปฝึกทำในเรื่องของจรรยาบรรณวิชาชีพครู ครับ คาดว่าจะออกสอบตามนี้ครับผม ยังไงลองศึกษาและลองนำไปวิเคราะห์ดูนะครับ โชคดีทุกท่านครับผม จุดมุ่งหมายของจรรยาบรรณวิชีพทางการศึกษา ข้อใดถูกที่สุด ก. เพื่อรักษาชื่อเสียงของทางราชการ อันจะนำมาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชีพทางการศึกษา ฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ข. เพื่อส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จรรยาบรรณวิชีพทางการศึกษา ศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ ค. เพื่อส่งเสริม ฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา อันจะนำมาซึ่งเกียรติ ชื่อเสียง ศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ ง. เพื่อส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการและสังคม อันจะนำมาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ จ. เพื่อส่งเสริม ฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการและสังคม อันจะนำมาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง มีความหมายตรงกับจรรยาบรรณวิชีพทางการศึกษาข้อใด ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ง. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ จ. จรรยาบรรณต่อสังคม ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความหมายตรงกับจรรยาบรรณวิชีพทางการศึกษาข้อใด ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ […]

Loading...