ข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู

แนวข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู

1.เด็กที่ร้องเพลงไม่เป็น ซึ่งเมื่อร้องออกมายังถูกเพื่อนๆล้อเลียน ท่านมีวิธีการจัดการปัญหานี้อย่างไร? ก.บอกให้เด็กเลิกร้อง พร้อมทั้งอธิบายว่าทักษะความสามารถของแต่ละคนแตกต่างกันข.บอกให้เด็กเลิกร้อง พร้อมทั้งชักชวนให้ทำสิ่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่การร้องเพลงค. ให้กำลังใจเด็ก พร้อมทั้งหาวิธีการให้เด็กได้ฝึกร้องเพลงอย่างถูกวิธีง. ห้ามปรามดุเพื่อนๆที่มาล้อเลียนการร้องเพลงของเด็ก 2. ครูดาวสอนซ่อมเสริมการอ่านให้เด็กหญิงดวงใจ ชั้น ป.3 เป็นเวลา 1 ปี พบว่าเด็กหญิงดวงใจ พออ่านได้บ้างเล็กน้อย ไม่เป็นไปตามที่ครูดาว ตั้งความหวังไว้ครูดาว จึงขยายเพิ่มอีก 1 ปี ท่านคิดว่า เด็กหญิงดวงใจ จะมีความสามารถตามที่ครูดาว คาดหวังเมื่อสิ่งใดเป็นจริง? ก.ครูดาวสอนเด็กหญิงดวงใจต่อไปครบ 1 ปีข. ครูดาวปฏิบัติตามแผนที่วางไว้เดิมค.เด็กหญิงดวงใจได้ทำแบบฝึกหัดครบถ้วนง.ครูดาวปรับวิธีสอนบ่อยๆ ตามความก้าวของเด็กหญิงดวงใจ 3. ผมไม่แน่ใจว่าผมมีแววเป็นครูหรือไม่ ทั้งๆที่ผมเป็นครูมา 20 ปีแล้ว       ………..ตอนนั้นผมติดทุน พอจบเป็นครูความจริงก็ตรงกับใจแม่       ………..ไม่รู้สึกผิดหวังกับการเป็นครู       ………..รู้สึกว่าเสียโอกาสในชีวิตเหมือนกันถ้าเทียบกับเพื่อนๆ        ………. ความรู้สึกแย่ๆไม่เป็นเสียทุกเรื่อง กลับรู้สึกว่าโชคดีเมื่อเทียบกับชีวิตครอบครัวและสุขภาพ       …………จริงๆแล้วความสุขลึกๆ ค่อยๆ ลอยขึ้นมาเมื่อนึกถึงเหตุการณ์ 2-3 ปีที่ผ่านมา […]

ข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู

สวัสดีครับผมวันนี้แอดมินมีข้อสอบที่แอดมินได้วิเคราะห์ และแต่งขึ้นมาพร้อมเฉลย เพื่อให้คุณครูได้ลองไปฝึกทำในเรื่องของจรรยาบรรณวิชาชีพครู ครับ คาดว่าจะออกสอบตามนี้ครับผม ยังไงลองศึกษาและลองนำไปวิเคราะห์ดูนะครับ โชคดีทุกท่านครับผม จุดมุ่งหมายของจรรยาบรรณวิชีพทางการศึกษา ข้อใดถูกที่สุด ก. เพื่อรักษาชื่อเสียงของทางราชการ อันจะนำมาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชีพทางการศึกษา ฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ข. เพื่อส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จรรยาบรรณวิชีพทางการศึกษา ศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ ค. เพื่อส่งเสริม ฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา อันจะนำมาซึ่งเกียรติ ชื่อเสียง ศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ ง. เพื่อส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการและสังคม อันจะนำมาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ จ. เพื่อส่งเสริม ฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการและสังคม อันจะนำมาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง มีความหมายตรงกับจรรยาบรรณวิชีพทางการศึกษาข้อใด ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ง. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ จ. จรรยาบรรณต่อสังคม ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความหมายตรงกับจรรยาบรรณวิชีพทางการศึกษาข้อใด ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ […]

Loading...