ข้อสอบคอมพิวเตอร์

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ เรื่อง ข้อมูลอัลกอริทึม 20 ข้อพร้อมเฉลย

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ เรื่อง ข้อมูลอัลกอริทึม 20 ข้อพร้อมเฉลย 1. อัลกอริทึมคืออะไร ก. คือลักษณะข้อมูลแบบพอยน์เตอร์ ข. คือกระบวนการทำงานของคอมพิวเตอร์ ค. คือขั้นตอนการทำงานและการแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน ง. คือการสร้างฐานข้อมูลเพื่อการใช้งานเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง 2. โครงสร้างข้อมูลหมายถึงอะไร ก. ข้อมูลแบบพอยน์เตอร์ ข. กระบวนการทำงานของคอมพิวเตอร์ ค. การสร้าฐานข้อมูลเพื่อการใช้งานเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง ง. การทำงานของข้อมูลชนิดพื้นฐานและข้อมูลที่ซับซ้อนประกอบเข้าด้วยกัน 3. ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลแบบมาตรฐาน ก. เลขจำนวนเต็มบวก ข. ค่าตรรกะ ค. เลขจำนวนทศนิยมบวก ง. ข้อมูลนามธรรม 4. เหตุผลที่ต้องใช้ผังงานในโครงสร้างข้อมูลเพื่ออะไร ก. ผังงานบ่งบอกถึงการทำงานในโครงสร้างชัดเจน ข. ผังงานช่วยให้ผู้เขียนโปรแกรมเขียนง่ายขึ้น ค. ผังงานสามารถหาผลลัพธ์ออกมาได้ว่าคืออะไร ง. ถูกทุกข้อ 5. ขั้นตอนใดของการจัดทำอัลกอริทึม ที่ต้องทราบถึงสิ่งที่โจทย์ต้องการ ก. Analysis ข. Design ค. Coding/Programming ง. […]

ข้อสอบคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ป. 6                                             หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หลักการเบื้องต้นของการแก้ปัญหา 1. เทคโนโลยีสารสนเทศใช้แก้ปัญหาด้านใด ก ข้อมูล ข เศรษฐกิจ ค สิ่งแวดล้อม ง อุปกรณ์เทคโนโลยี 2. “ทำให้ข้อมูลน่าสนใจยิ่งขึ้น” เป็นการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศด้านใด ก ด้านการประมวลผล ข ด้านการนำเสนอข้อมูล ค ด้านการเก็บรักษาข้อมูล ง ด้านการตรวจสอบข้อมูล 3. ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยแก้ปัญหาด้านการประมวลผล ก ช่วยลดเวลาในการทำงาน ข ช่วยลดปัญหาด้านการคำนวณ ค ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากร ง ช่วยลดปัญหาด้านการขาดแคลนเทคโนโลยี 4. เครื่องคิดเลขเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยแก้ปัญหาด้านใด ก ด้านการสื่อสารข้อมูล ข ด้านการทบทวนข้อมูล ค ด้านการเก็บรักษาข้อมูล ง ด้านการประมวลผลข้อมูล 5. ข้อใดไม่ใช่ผลจากการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการสื่อสารข้อมูล ก ข้อมูลมีคุณภาพดีขึ้น ข ข้อมูลมีรูปแบบที่หลากหลาย ค […]

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ เรื่อง ระบบสารสนเทศ และ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

เรื่อง  ระบบสารสนเทศ และ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  ……….1. ความหมายของคอมพิวเตอร์ ………2. ส่วนประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ……….3. เคสแบบพลาสติก ……….4. มอนิเตอร์ (Monitor) ……….5. ไมโครคอมพิวเตอร์ (Micro Computer) ……….6. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ……….7. การทำงานของคอมพิวเตอร์ ………8. องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ……….9. ระบบสารสนเทศหมายถึง ………10. บทบาทของระบบสารสนเทศ ก.  ข้อมูลและคำสั่งจะถูกส่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ดังไดอะแกรม input + Key Board + Mouse + CPU + RAM + out put   การประมวลผลให้ผู้ใช้ทราบและบันทึกข้อมูลที่ได้ ข.  Hardware and Software ค.  เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็ก ง.  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน จ. จัดเตรียมวิธีการให้ผู้ใช้ได้เข้าถึงทรัพยากรที่มีแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงสารสนเทศทันสมัย ฉ. แหล่งสารสนเทศที่เป็นทางการและเป็นระบบซึ่งทำหน้าที่จัด […]

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ เรื่อง อินเตอร์เน็ต พร้อมเฉลย

1. อินเตอร์เน็ต คืออะไรก. ระบบเมนเฟรมข. ระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันหลาย ๆ เครือข่ายทั่วโลกค. ระบบเครือข่ายเดี่ยวง. ระบบไมโครคอมพิวเตอร์ 2. www ยอมาจากอะไรก. World Wide Webข. World War Webค. World Wan Webง. World Wide Wan 3. อินเตอร์เน็ตเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.ใดก. 2538ข. 2540ค. 2520ง. 2510 4. อีเมลล์ (E-mail) คืออะไรก. โปรแกรมดูภาพข. โปรแปรมรับส่งแฟกซ์ค. โปรเกรมการทำงานควบคุมอินเตอร์เน็ตง. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสื่อสารระหว่างกันทางอินเตอร์เน็ต 5. FTP คือบริการอะไรก. บริการรับส่งสินค้าข. บริการรับส่งแฟ้มข้อมูลระยะไกลจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งค. บริการส่งเอกสารง. บริการตรวจสอบพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ 6. Down Load คืออะไรก. การโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องแม่ข่ายมายังเครื่องส่วนบุคคลข. การโอนย้ายข้อมูลในเครื่องส่วนบุคคลด. การโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องส่วนบุดดลไปยังเครื่องแม่ข่ายง. การโอนย้ายข้อมูลในเครื่องแม่ข่าย […]

ข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 40 ข้อ

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. เทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอย่างช้าๆ ข. เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวัน ค. เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญต่อการแข่งขันด้านธุรกิจ ง. คอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อใดคือความหมายของเทคโนโลยีแบบสื่อประสม (Multimedia) ก. เทคโนโลยีที่รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ แล้วทำการสรุป ข. เทคโนโลยีที่ประกอบด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ค. เทคโนโลยีที่ทำการรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ง. เทคโนโลยีที่รวมข้อความ จำนวน ภาพ สัญลักษณ์ และเสียงเข้าด้วยกัน ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเทคโนโลยี สารสนเทศ ก. เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ ข. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ค. แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศจะค่อยๆ กลายมาเป็นระบบรวม ง. การพัฒนาเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็วทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล และการติดต่อสื่อสาร ข้อใดคือความหมายของ เทคโนโลยีสารสนเทศ ก. เทคโนโลยีที่ผ่านการประมวลผลเป็นข้อมูลที่สำคัญต่อมนุษย์ ข. เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยและสามารถวิเคราะห์ผลของข้อมูลได้รวดเร็ว ค. เทคโนโลยีที่ประยุกต์เอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาอาชีพ ง. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การสื่อสารข้อมูล ข้อใดจัดเป็นการประมวลผลแบบกลุ่ม […]

ข้อสอบคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Excel

ข้อสอบคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Excel 15 ข้อ 1.  ข้อใดคือวิธีการคัดลอกข้อมูลที่ถูกต้องก. คัดลอกโดยการลากเมาส์  + กดปุ่ม Ctrl                     ข. คัดลอกโดยการลากเมาส์  + กดปุ่ม Shiftค. คัดลอกโดยการลากเมาส์  + กดปุ่ม Ali                       ง. คัดลอกโดยการลากเมาส์  + กดปุ่ม Tab 2.  เราสามารถทำการยกเลิกการพิมพ์โดยวิธีใดก.  กด Ctrl + X                ข. กด Ctrl + Z               ค.  กด Ctrl + V              ง.  กด Ctrl + Q 3.  ถ้าเราไม่ถนัดที่จะใช้เมาส์ในการเลือกเซลล์หลายเซลล์ที่อยู่ติดกัน  ให้เรากดปุ่มกดปุ่มใด ในขณะที่เลือกเซลล์ก.  Tab                                 ข.  Ctrl                          […]

ข้อสอบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ข้อสอบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1. ข้อใดคือความหมายของคอมพิวตอร์ ก. เครื่องคำนวณอัตโนมัติ ข. เครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติรุ่นใหม่ ค. อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์อย่างหนึ่ง ง. เป็นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่ง 2. คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอย่างไร? ก. การถอนเงินจากเครื่อง atm ข. การจับจ่ายซื้อของในห้างสรรพสินค้าโดยใช้บัตรเครดิต ค. การสำรองที่นั่งเครื่องบินสื่อสารง. ถูกทุกข้อ 3. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะที่สำคัญของคอมพิวเตอร์? ก. มีความเร็วสูงในการประมวลผล ข. มีความถูกต้องเชื่อถือได้ ค. เป็นระบบอนาลอก ง. ทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และอัตโนมัติ 4. เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ทำงานด้วยระบบใด? ก. Digital ข. Analog ค. Calculate ง. Numerical 5. ข้อจำกัดของคอมพิวเตอร์คือข้อใด? ก. เครื่องมีราคาแพงมาก ข. ขาดแคลนบุคลากรทางคอมพิวเตอร์ค. การทำงานขึ้นอยู่กัมนุษย์ ง. ถูกทุกข้อ 6. ก่อนที่หน่วยงานจะเลือกนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งาน หน่วยงานนั้นๆ จะต้องดำเนินงานในเรื่องใดก่อน? ก. […]

ข้อสอบวัดผล วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างเกม (Kodu Game Lab)

ข้อสอบวัดผล วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างเกม (Kodu Game Lab) ศึกษาวิเคราะห์ ความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ ของคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ขั้นตอนการสร้างสื่อมัลติมีเดีย ปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการสร้างสื่อมัลติมีเดีย การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียการนำเสนอผลงาน โดยใช้กระบวนการ สร้างความรู้ ความเข้าใจ การคิด วิเคราะห์ การฝึกทักษะปฏิบัติงาน การแก้ปัญหา การทำงานกลุ่ม การนำเสนอข้อมูล การเสริมสร้างเจตคติ และกระบวนเสริมสร้างคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนเกิด ความตระหนักและเห็นคุณค่า มีทักษะการใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหาการทำงานและการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างสรรค์ผลงานในการดำรงชีวิต ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ่มค่าถูกวิธี ตอนที่ 1 ให้นักเรียนเขียนคำตอบที่สุดลงในกระดาษคำตอบ 1. Kodu Game Lab เป็นโปรแกรมของบริษัทใด ก. เฟสบุ๊ค ข. ไลน์กรุ๊ป ค. ไมโครซอฟต์ ง. การีน่าพลัส 2. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของโปรแกรม Kodu Game Lab ก. […]

ข้อสอบคอมพิวเตอร์

ให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูกต้อง และทำเครื่องหมายผิดหน้าข้อความที่ผิด ……………………..1) โปรแกรม Microsoft Word เป็นโปรแกรมที่ใช้นำเสนอผลงาน ……………………..2) โปรแกรม Microsoft Word ไม่สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมอื่นในชุด Office ได้ ……………………..3) Title bar เป็นแถบแสดงชื่อโปรแกรมและชื่อไฟล์ที่เปิดอยู่ ……………………..4) ตัวชี้เมาส์คือสัญลักษณ์แสดงตำแหน่งของเมาส์บนจอภาพ ……………………..5) Ctrl + End คือการเลื่อนเคอร์เซอร์ไปไว้ที่ต้นบรรทัด ……………………..6) Ctrl + Home คือการเลื่อนเคอร์เซอร์ไปไว้ที่ต้นบรรทัด ……………………..7) กรณีที่เราพิมพ์ภาษาไทยอยู่ที่แถบแสดงสถานะจะขึ้นว่า Th ……………………..8) การกด Delete เป็นการลบตัวอักษรทางซ้ายมือ ……………………..9) การบันทึกเอกสารใช้คำสั่ง แฟ้ม >> บันทึก ……………………..10) โปรแกรม Microsoft Word สามารถแปลงเอกสารเป็นเว็บไซต์ได้

ข้อสอบ โปรแกรม Photoshop พร้อมเฉลย

โปรแกรม Photoshop ถือว่าเป็นโปรแกรมที่สำคัญมากๆ ในยุคนี้ ซึ่งเป็นยุคที่เทคโนโลยีเข้ามาอยู่ในชีวิตเราอย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นงานสื่อ งานสิ่งพิมพ์ งานมีเดีย และงานอื่นๆ อีกมากมาย ล้วนแล้วแต่ต้องใช้โปรแกรม Photoshop ทั้งสิ้น วันนี้แอดมินก็เลย มีข้อสอบ โปรแกรม photoshop พร้อมเฉลย มาฝากทุกท่านครับผม ข้อสอบคอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบัน เรื่องความรู้ความสามารถด้านวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับงานกราฟิกงาน ก็นำมาออกสอบเยอะนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ หรือสอบท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ต่างๆ 1. โปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมของบริษัทใด ก. Facebook ข. Adobe ค. Macromedia ง. Asiasoft 2. Adobe Photoshop เป็นโปรแกรมสำหรับทำงานแบบใด ก. แก้ไข ตกแต่งภาพ ข. ตัดต่อวิดิโอ ค. วาดภาพเว็กเตอร์ ง.พิมพ์เอกสาร 3. งานใดที่โปรแกรม Adobe Photoshop […]

แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์

เป็นที่ทราบกันดีว่าในสังคมยุคปัจจุบัน ประชาชนทุกคน ตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงวัยชรา ต่างหลีกหนีคอมพิวเตอร์ไปไม่พ้น เพราะทุกคนต่างก็มีส่วนร่วม  ในการใช้คอมพิวเตอร์ทั้งนั้น  ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม ทางสมาร์ทโฟน ได้มีการนำเอาคอมพิวเตอร์ ไปประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ นอกจากนี้แล้ว ยังสามารถนำคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้ในทุกวงการ เช่นในด้านการทหารตำรวจ และการปกครอง การเรียน การสอน ไฟฟ้า  และโทรศัพท์  งานราชการทุกกระทรวง  ทบวง  กรม  ด้านวิศวกรรม  ด้านวิทยาศาสตร์  การพยากรณ์อากาศและอื่น ๆ  เป็นต้น วันนี้ครูเชียงรายมีแนวข้อสอบคอมพิวเตอร์มาฝาฟทุกท่านที่ติดตามเราได้ลองนำไปหาคำตอบ ครับผมซึ่งแนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ นั้นสามารถหาคำตอบได้ที่ทาง Google เลย ครับผม ไม่ยากครับ สำหรับข้อสอบชุดนี้ ต้องขอขอบพระคุณโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) มา ณ ที่นี้ด้วยครับผม แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ 20 ข้อ 1. ข้อใดจัดเป็นสารสนเทศ          ก.     การแสดงผลผ่านจอภาพ                  ข.     การพิมพ์ข้อความผ่านแป้นพิมพ์          ค.     แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียนที่มาสาย                                     ง.     การพิมพ์งานโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ […]

แบบทดสอบ วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

แบบทดสอบ วิชาคอมพิวเตอร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 คำสั่ง  จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 1.  ข้อใดไม่จัดเป็นข้อมูล ก.  ฝ้ายนับเงินที่เหลือจากการซื้อของ ข.  ก้อยไปซื้อยาตามไปสั่งแพทย์ ค.  นิดสำรวจราคาผักในตลาด ง.  เก่งสอบถามราคาหนังสือ 2.  ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของข้อมูล ก  ช่วยในการวางแผน ข. ช่วยในการตัดสินใจ ค. ช่วยให้ทราบข้อมูลที่แท้จริง ง. ช่วยให้เกิดการแข่งขันทำธุรกิจต่าง ๆ 3.  แหล่งข้อมูลใดให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ ก. ปอฟังยายเล่าประวัติของชุมชน ข. แดงเล่าเรื่องไปเที่ยวให้โต้งฟัง ค. พิมเขียนจดหมายไปหาเพื่อน ง. นกสำรวจต้นไม้ในโรงเรียน 4. “นิชาเก็บรวบรวมภาพไว้เพื่อศึกษา”  ประเภทของข้อมูลนี้เรียกว่า ก. ข้อมูลที่เป็นตัวอักขระ ข. ข้อมูลที่เป็นตัวเลข ค. ข้อมูลภาพ ง. ข้อมูลเสียง 5. ข้อมูลข้อใดที่ไม่จัดเป็นตัวอักขระ ก. หมายเลขโทรศัพท์ ข. ทะเบียนรถยนต์ ค. […]

ข้อสอบคอมพิวเตอร์

1. ชุดคำสั่งในการทำงานข้อใดต่างจากพวก  ก. การคิดเกรดเฉลี่ย ข. การประมวลและเครือข่าย ค. การทำบันทึกรายรับรายจ่าย ง. การคำนวณน้ำหนักและส่วนสูง  2. ข้อใด ไม่ใช่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา  ก. การใช้ e-learning ข. ออกแบบป้ายชื่อโรงเรียน ค. จัดเก็บข้อมูลนักเรียนในแผ่นดิสก์ ง. การใช้โปรแกรม Microsoft Power Point  3. อุปกรณ์ใดเหมาะที่จะใช้แสดงผลลัพธ์ในรูปตัวอักษร  ก. ลำโพง ข. จอภาพ ค. เครื่องพิมพ์ ง. ถูกทุกข้อ  4. ข้อใด ไม่ใช่ ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในสารสนเทศ  ก. เมาส์ จอภาพ ข. แป้นพิมพ์ เครื่องพิมพ์ ค. สแกนเนอร์ แป้นพิมพ์ ง. กล้องดิจิทัล เครื่องถ่ายเอกสาร    5. ข้อใดเป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ  […]

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ แบบปรนัย 40 ข้อ

1. ข้อใดคือความหมายของคอมพิวตอร์ ก. เครื่องคำนวณอัตโนมัติ ข. เครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติรุ่นใหม่ ค. อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์อย่างหนึ่ง ง. เป็นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่ง 2. คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอย่างไร? ก. การถอนเงินจากเครื่อง atm ข. การจับจ่ายซื้อของในห้างสรรพสินค้าโดยใช้บัตรเครดิต ค. การสำรองที่นั่งเครื่องบินสื่อสาร’ ง. ถูกทุกข้อ 3. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะที่สำคัญของคอมพิวเตอร์? ก. มีความเร็วสูงในการประมวลผล ข. มีความถูกต้องเชื่อถือได้ ค. เป็นระบบอนาลอก ง. ทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และอัตโนมัติ 4. เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ทำงานด้วยระบบใด? ก. Digital ข. Analog ค. Calculate ง. Numerical 5. ข้อจำกัดของคอมพิวเตอร์คือข้อใด? ก. เครื่องมีราคาแพงมาก ข. ขาดแคลนบุคลากรทางคอมพิวเตอร์ ค. การทำงานขึ้นอยู่กัมนุษย์ ง. ถูกทุกข้อ 6. ก่อนที่หน่วยงานจะเลือกนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งาน หน่วยงานนั้นๆ จะต้องดำเนินงานในเรื่องใดก่อน? […]

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ เรื่อง จดหมายเวียน

การทำงานด้านเอกสารในงานราชการและงานด้านธุรกิจเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เช่นเดียวกับการจัดทำจดหมายเพื่อใช้ติดต่อในงานราชการหรือในองค์กรธุรกิจ จดหมายเวียนเป็นอีกเอกสารหนึ่งที่นิยมนำมาใช้พิมพ์หนังสือเกือบทุกรูปแบบ เช่น หนังสือราชการ นามบัตร วุฒิบัตร ซองจดหมาย บัตรอวยพร ที่ต้องการพิมพ์ในปริมาณมากๆ จดหมายเวียน หรือ Mail Merge เป็นการสร้างจดหมายหลายๆ ฉบับ โดยมีข้อความหรือเนื้อหาที่เหมือนกัน แต่มีข้อความเพียงบางส่วนที่แตกต่างกัน เช่น คำขึ้นต้นจดหมาย ชื่อ ตำแหน่ง ที่อยู่ เป็นต้น ตัวอย่างได้แก่ การทำบัตรเชิญ จดหมายเชิญประชุม เกียรติบัตร ซึ่งการสร้างเอกสารด้วยจดหมายเวียนจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1 เอกสารหลัก คือส่วนที่เก็บเนื้อหาใจความสำคัญของเอกสาร 2 แหล่งข้อมูล คือส่วนที่ใช้เก็บส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น ชื่อ ที่อยู่ผู้รับ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา จากนั้นจะนำ 2 ส่วนมารวมเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้จดหมายเวียนที่มีลักษณะเนื้อหาเหมือนกันแต่ชื่อ ที่อยู่แตกต่างกัน ช่วยให้การสร้างจดหมายรวดเร็วขึ้น   1. การสร้างจดหมายเวียน ต้องสร้างเอกสาร 2 ชุด คือข้อใด […]

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษา

1. ตัวแปรชนิด floating point คือตัวแปรที่เก็บข้อมูลชนิดใด ก. ข้อมูลชนิดจำนวนเต็ม ข. ข้อมูลชนิดทศนิยมละเอียดสองเท่า ค. ข้อมูลชนิดทศนิยม ง. ข้อมูลชนิดตัวอักษร 2. หากต้องการพัฒนาแอพพลิเคชันสำหรับหาค่าเฉลี่ยของคะแนนนักเรียนทั้งห้อง ขั้นตอนแรกของการ วิเคราะห์ระบบที่นักเรียนจะต้องรู้คือข้อใด ก. นำคะแนนทุกคนในห้องรวมกัน แล้วหารด้วยจำนวนทั้งหมด ข. รับค่าคะแนนของนักเรียนทุกคนในห้องผ่านทางคีย์บอร์ด ค. แสดงผลลัพธ์เป็นค่าเฉลี่ยที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือทางเครื่องพิมพ์ ง. โจทย์ต้องการค่าเฉลี่ยของคะแนนนักเรียนทั้งห้อง โดยต้องนับคะแนนของนักเรียนทุกคน 3. กำหนด int ageOfStudent ตัวแปรนี้เป็นตัวแปรชนิดใด ก. ข้อมูลชนิดทศนิยมละเอียดสองเท่า ข. ข้อมูลชนิดทศนิยม ค. ข้อมูลชนิดตัวอักษร ง. ข้อมูลชนิดจำนวนเต็ม 4. ต่อไปนี้คือการออกแบบระบบ ยกเว้นข้อใด ก. การเขียนผังงาน ข. การออกแบบ user interface ค. การใช้รหัสเทียม (Pseudo Code) ง. […]

ข้อสอบคอมพิวเตอร์โปรแกรม ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ

ให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูกต้อง และทำเครื่องหมายผิดหน้าข้อความที่ผิด ……….1) โปรแกรม Microsoft Word เป็นโปรแกรมที่ใช้นำเสนอผลงาน ……….2) โปรแกรม Microsoft Word ไม่สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมอื่นในชุด Office ได้ ……….3) Title bar เป็นแถบแสดงชื่อโปรแกรมและชื่อไฟล์ที่เปิดอยู่ ……….4) ตัวชี้เมาส์คือสัญลักษณ์แสดงตำแหน่งของเมาส์บนจอภาพ ……….5) Ctrl + End คือการเลื่อนเคอร์เซอร์ไปไว้ที่ต้นบรรทัด ……….6) Ctrl + Home คือการเลื่อนเคอร์เซอร์ไปไว้ที่ต้นบรรทัด ……….7) กรณีที่เราพิมพ์ภาษาไทยอยู่ที่แถบแสดงสถานะจะขึ้นว่า Th ……….8) การกด Delete เป็นการลบตัวอักษรทางซ้ายมือ ……….9) การบันทึกเอกสารใช้คำสั่ง แฟ้ม >> บันทึก ………10) โปรแกรม Microsoft Word สามารถแปลงเอกสารเป็นเว็บไซต์ได้

ข้อสอบคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word

1. โปรแกรม Microsoft Word เป็นโปรแกรมที่เหมาะกับงานด้านใด ก. งานด้านเอกสาร ข. งานด้านการคํานวณ, ทํากราฟ ค. งานด้านกราฟฟิก ง. งานด้านนําเสนอผลงาน 2. การแทรกภาพตัดปะใช้คำสั่งอะไรในการแทรก ก. แทรก > รูปภาพ > ภาพตัดปะ ข. แฟ้ม > รูปภาพ > ภาพตัดปะ ค. แทรก > รูปภาพ > ภาพจากแฟ้ม ง. แฟ้ม > รูปภาพ >ภาพจากแฟ้ม 3. คําสั่ง Save กับ Save As เหมือนหรือต่างกัน อย่างไร ก. เหมือนกัน คือ เป็นคําสั่งที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล ข. เหมือนกัน คือ เป็นคําสั่งที่ใช้ในการบันทึกไฟล์ที่มีอยู่แล้ว […]

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ เรื่องภาษา HTML

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ เรื่องภาษา HTML (HTML คือ ภาษาหลักที่ใช้ในการเขียนเว็บเพจ โดยใช้ Tag ในการกำหนดการแสดงผล HTML ย่อมาจากคำว่า Hypertext Markup Language) 1. ภาษา HTMLเป็นภาษาประเภทใด ก. Markup Lanuage ข. Mark 1 ค. Toblo colk ง. Bilyni 2. นามสกุลของ HTML คือ ก. .html ข. co.th ค. ac.th ง. com 3. รุ่นดั้งเดิมของภาษา HTML คือ ก. HTML LEVE 1 ข. HTML 2.0 ค. HTML 3.0 ง. […]

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

1.ในภาษาจาวานั้นจะใช้เครื่องหมายใดเป็นการบอกว่าจบ statement ก. period ข. parenthesis ค. semicolon ง. ending brace 2.ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช้สแตตเมนต์การกำหนดค่าข้อมูลในภาษาจาวา ก. total = 9; ข. 72 = amount; ค. profit = 129; ง. letter = ‘W’ 3.ตัวอักขระตัวใดใช้ในการเริ่มต้นเขียนคำอธิบายแบบหลายบรรทัด ก. // ข. /* ค. */ ง. /** 4.โปรแกรมภาษาจาวาประเภทใดที่นำไปรันบนเว็บได้ ก. Applet ข. Joption ค. Command Prompt ง. Console Applications 5.ในการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา เมื่อ compileโปรแกรม แล้วจะเป็นนามสกุลอะไร ก. .OBJ ข. […]

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ รูปแบบคำสั่ง Link

รูปแบบคำสั่ง Link รูปแบบคำสั่ง Link มีดังนี้ <A HREF = “ส่วนเชื่อม”>ข้อความที่ใช้เป็น Link </A> Link สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ 3 วิธี คือ การเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บเพจเดียวกัน <A HREF = “ชื่อจุดเชื่อมโยง”> ข้อความที่ใช้เป็นจุดเชื่อมโยง </A> <A NAME = “ชื่อจุดเชื่อมโยง”> จุดเชื่อมโยง </A> การเชื่อมโยงข้อมูลในเวบเพจกับเว็บเพจอื่น <A HREF=” school.html “> โรงเรียนของเรา</A> การเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์อื่น <A HREF=”http://www.google.co.th“> Google </A>   ให้นักเรียน สร้างเว็บเพจ   3  ไฟล์ดังนี้  1.สร้างเว็บเพจเริ่มต้น ไฟล์ชื่อ  index.html  1.1  ให้ใส่พื้นหลัง สีเหลือง (Yellow) 1.2   บรรทัดที่ 1    […]

ข้อสอบคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

1.คำว่า “ เทคโนโลยี ” หมายถึงข้อใด ? ก.การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ข.ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลถูกต้องตามกระบวนการ ค.การนำวัสดุสิ่งของที่เหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ ง.เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง 2. สารสนเทศ คืออะไร ? ก.ข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ข.ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว ค.อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ง.โปรแกรมที่บันทึกอยู่ในคอมพิวเตอร์ 3.เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงข้อใด ? ก.การใช้งานเทคโนโลยี ข.เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ ค.ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม ง.เทคโนโลยีที่ทันสมัย 4.ข้อใดคือหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์? ก.รับข้อมูล , ประมวลผล , บันทึก,แสดงผล ข.รับข้อมูล , ประมวลผล , คำนวณ ,บันทึก ค.รับข้อมูล , แสดงผล ,บันทึก ง.รับข้อมูล , ประมวลผล , แสดงผล 5.สิ่งใดที่ ไม่มีในคอมพิวเตอร์ […]

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ เรื่อง วีดิทัศน์ (VDO)

1. ภาพวีดิทัศน์ (VDO) เมื่อสร้างขึ้นจะมีขนาดเนื้อที่ข้อมูลใหญ่มากดังนั้นจะต้องลดขนาดของสื่อดังกล่าวลงเพื่อให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งาน ด้วยการใช้วิธีการใด ก. เทคนิคการบีบอัดข้อมูล(compressing) ข. เทคนิคการลดขนาดข้อมูล ค. เทคนิคการแปลงข้อมูล ง. เทคนิคการ ZiP ข้อมูล (ZIP Data) 2. ปัจจุบันภาพวีดิทัศน์ (VDO) นิยมนำไปเผยแพร่โดยวิธีการใด ก. เขียนแผ่น VCD ข. เขียนแผ่น DVD ค. ใช้โทรศัพท์สมารท์โฟน ง. ระบบอินเทอร์เน็ต 3. ไฟล์วีดีโอยุคแรกๆ ได้มาจากการบันทึกภาพจากกล้อง VDO โดยเมื่อโหลดภาพจากกล้องวีดีโอมาที่เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานหรือตัดต่อไฟล์ที่ได้จะมีรูปแบบนามสกุลใด ก. รูปแบบนามสกุล .MP1 ข. รูปแบบนามสกุล .AVI ค. รูปแบบนามสกุล .FLV ง. รูปแบบนามสกุล .MP4 4. จากข้อ 3 ข้อใดคือ ข้อดี ของรูปแบบไพล์นามสกุลดังกล่าว ก. […]

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ วิชาเอกคอมพิวเตอร์

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1. ข้อใดบอกความหมายของอินเตอร์เน็ตได้ถูกต้องที่สุด ก. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ข. ไซเบอร์สเปซ ค. กลุ่มของคอมพิวเตอร์ ง. การส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องหนึ่ง 2. อินเตอร์เน็ตเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร ก. เน็ตเวิร์ก ข. ไซเบอร์สเปซ ค. คอมมิวนิเคชั่น ง. เน็ตเวิร์กซิสเต็ม 3. อินเตอร์เน็ตเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศใด ก. สหรัฐอเมริกา ข. อังกฤษ ค. รัสเซีย ง. ออสเตรเลีย 4. จุดเริ่มแรกของอินเตอร์เน็ตจำกัดอยู่ในกลุ่มผู้ใช้กลุ่มใด ก. นักธุรกิจ ข. การทหาร ค. การบันเทิง ง. การศึกษา 5. อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยเริ่มได้รับความนิยมเมื่อใด ก. พ.ศ. 2530 ข. พ.ศ. 2531 ค. พ.ศ. 2532 ง. พ.ศ. […]

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 1.โปรแกรม Adobe Photoshop เป็นโปรแกรมที่ใช้ทำอะไร ก.ใช้สำหรับดูหนัง ฟังเพลง ข.ใช้สำหรับค้นหาเว็บไซต์ต่าง ๆ ค.ใช้สำหรับทำภาพกราฟิกต่าง ๆ ง.ใช้จัดทำเว็บไซต์ต่าง ๆ 2.ความสำคัญงานกราฟิกคืออะไร ก.เพื่อช่วยในการสร้างเว็บไซต์ ข.เพื่อช่วยในการตกแต่งภาพ ค.เพื่อช่วยให้คุณภาพงานดียิ่งขึ้น ง.ถูกทุกข้อที่กล่าวมา 3.ข้อใดคือไฟล์ของโปรแกรม Photoshop? ก..ACDC ข..MPEG ค..PSD ง..AVI 4.การปรับขนาดของภาพใช้เมนูใด? ก.Image, Image Size ข.Image, Picture ค.Image, Size ง.Image, Rotate 5.นามสกุลที่นิยมใช้ในการบันทึกงานจากโปรแกรม Adobe Photoshop คืออะไร? ก.Rpg , Rf ข.Jpg , Gif ค.Abc , Gif ง.Jpg , Rpg 6.ข้อใดคือคำสั่ง Save As…? ก.บันทึกข้อมูลทับไฟล์เดิม […]

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ ป.6 10 ข้อพร้อมเฉลย

คำชี้แจง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว 1. อินเตอร์เน็ตเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศใด ก. อังกฤษ ข. สหรัฐอเมริกา ค. ญี่ปุ่น ง. จีน 2. อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยเริ่มได้รับความนิยมเมื่อใด ก. พ.ศ. 2535 ข. พ.ศ. 2536 ค. พ.ศ. 2537 ง. พ.ศ. 2538 3. จุดเริ่มแรกของอินเตอร์เน็ตจำกัดอยู่ในกลุ่มผู้ใช้กลุ่มใด ก. ทหาร ตำรวจ ข. นักธุรกิจ ค. แพทย์ พยาบาล ง. ครู นักการศึกษา 4. ข้อใดบอกความหมายของอินเตอร์เน็ตได้ถูกต้องที่สุด ก. กลุ่มของคอมพิวเตอร์ ข. ไซเบอร์สเปซ ค. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ง. การส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องหนึ่ง 5. ไซเบอร์สเปซ Cyberspace เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร ก. เน็ตเวิร์ก […]

รวมข้อสอบ วิชาคอมพิวเตอร์ 10 ชุด

หลังจากที่ครูเชียงรายได้เปิดเว็บไซต์มาก็ได้ทำการเผยแพร่ข้อสอบคอมพิวเตอร์มานับได้ก็ 10 ชุดพอดี วันนี้ผมจึงได้รวบรวมข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ที่ได้ทำการแต่งเองและรวบรวมมาเผยแพร่ที่นี่อีกครั้ง เพื่อง่ายแก่การค้นหาผมจึงได้นำทั้ง 10 บทความมารวมไว้ที่นี่แล้วครับผม สนใจชุดไหนสามารถคลิกที่ลิ้งเข้าไปดูได้เลยครับผม 1. ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร 2. ข้อสอบคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการแก้ปัญหา และการเขียนอัลกอริธึมโปรแกรม 3. ข้อสอบคอมพิวเตอร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 4. ข้อสอบคอมพิวเตอร์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2 5. ข้อสอบโครงงานคอมพิวเตอร์ พร้อมเฉลย 6. ข้อสอบ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 พร้อมเฉลย 7. ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ 8. ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ 9. ข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 20 ข้อ พร้อมเฉลย 10. ข้อสอบคอมพิวเตอร์ 20ข้อ พร้อมเฉลย  

1 2
Loading...