ข้อสอบครูผู้ช่วย

ข้อสอบวิชาเอกคอมพิวเตอร์ ครูผู้ช่วย

ข้อสอบวิชาเอกคอมพิวเตอร์ ครูผู้ช่วย
แนวข้อสอบข้อสอบครูผู้ช่วย, ข้อสอบคอมพิวเตอร์, ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์, ข้อสอบวิชาเอกคอมพิวเตอร์

ข้อสอบครูผู้ช่วย เรื่อง เจตคติต่อวิชาชีพครู

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมีอายุใช้ได้กี่ปี ก. 4 ปี ข. 5 ปี ค. 9 ปี ง. 10 ปี กรณีที่ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสามารถยื่นคำขอได้อีกเมื่อพ้นไปแล้วกี่ปี? ก. 2 ปี ข. 4 ปี ค. 5 ปี ง. 10 ปี ข้อใดไม่เป็นมาตรฐานวิชาชีพ? ก. มาตรฐานการปฏิบัติตน ข. มาตรฐานการปฏิบัติงาน ค. มาตรฐานการปฏิบัติการสอน ง. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ หน้าที่ของครู ข้อใดถูกต้องที่สุด ? ก. จัดประสบการณ์ให้กับนักเรียน ข. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากเบื้องบน ค. เป็นผู้นำชุมนุม เพื่อพัฒนาชุมชน ช่วยเหลือสังคม ง. พัฒนาโรงเรียน พัฒนาวิชาชีพ เตรียมประเมินวิทยะฐานะ ใครมีหน้าที่ดูแลสวัสดิภาพนักเรียนเวลาก่อนเข้าเรียนพักกลางวันและเวลากลับบ้าน? ก. ครูเวรประจำวัน ข. เจ้าหน้าที่ธุรการ […]

ข้อสอบครูผู้ช่วย หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ล่าสุด

ข้อสอบครูผู้ช่วย หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร นี้มีทั้งหมด 20 ข้อ ซึ่งแอดมินได้สรุปมาจากหัวข้อด้านล่างนี้เลยครับผม เน้นๆ 20 ข้อ พร้อมเฉลย หลายท่านอาจบอกว่าทำไมน้อยจังแค่ 20 ข้อ แต่แอดมินคิดว่า 20 นี้ทรงคุณภาพครับผม อิอิ ไม่มากมาย แต่เน้นๆ เนื้อๆ เนื้อหาที่นำมาแต่งข้อสอบ มีดัง 1. หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 2. ความหมายของหลักสูตร 3. การพัฒนาหลักสูตร 4. กระบวนการการพัฒนาหลักสูตร 5. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 1. หลักสูตร คือ มวลประสบการณ์ทั้งปวงชนที่จัดให้ผู้เรียนได้รับ เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในแนวทางที่พึ่งปรารถนาทั้งพฤติกรรมความรู้ ความคิด ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และค่านิยมต่างๆ จากข้อความข้างต้นมีความหมายตรงกับหัวข้อใด ก. ความหมายของหลักสูตร ข. การพัฒนาหลักสูตร ค. ประเภทของหลักสูตร ง. กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 2. […]

แจกแนวข้อสอบครูผู้ช่วย คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษา

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย (จากเว็บไซต์ครูเชียงราย www.kruchiangrai.net) คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 1. ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 19/2560 สำนักงานศึกษาธิการภาคมีจำนวนทั้งหมดกี่ภาค ก. 15 ข. 16 ค. 17 ง. 18 2. สำนักงานศึกษาธิการภาค มีหน้าที่ใด ก. พัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ข. สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ ค. ทําหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการ อํานวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่น ง. เพื่อปฏิบัติภารกิจของ กระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ทําหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการ อํานวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้น ๆ 3. ผู้ใดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสำนักงานศึกษาธิการภาค ก. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา […]

ข้อสอบครูผู้ช่วย 80 ข้อ พร้อมเฉลย

วันนี้ครูเชียงรายมี ข้อสอบครูผู้ช่วย 80 ข้อ พร้อมเฉลย เป็นข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู ซึ่งมีวิชาวินัยรวมอยู่ด้วย มาให้ทุกท่านได้ศึกษาและลองทำดูครับผม ปล. ขอบคุณผู้จัดทำข้อสอบด้วยครับผม 1. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ “ ครู” ก. ครูเป็นอาชีพหนึ่งของสังคมไทย ข. ครูเป็นวิชาชีพหนึ่งในสังคมไทย ค. ครูเป็นทั้งอาชีพและวิชาชีพ ง. ครูจัดเป็นกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพก็ได้ 2. ความเข้าใจโดยทั่วไปแล้วหากกล่าวถึง “ครู” มักจะให้ความหมายตรงกับข้อใด ก. คารวะหรือเคารพ ข. การตระหนักหรือจดจ่อในความดี ค. ผู้นำทางปัญญา ง. ผู้อบรมสั่งสอน ถ่ายทอดวิชา 3. หากจะจำแนกประเภทครูตามลักษณะงาน “ครูผู้ช่วย” จัดอยู่ในกลุ่มใด ก. ครประจำบ้าน ข. ครูประจำโรงเรียน ค. ครูประจำวัด ง. ครูประจำโลก 4. ข้อใดจัดเป็นอานิสงส์ที่ครูพึงได้จากการเป็นครู ก. ได้รับการยกย่องเป็นปูชนียบุคคล ข. ให้ความสว่างแก่โลก ค. ยกวิญญาณคนให้เป็นมนุษย์ […]

Loading...