ข้อสอบการวิจัย

ข้อสอบการวิจัย พร้อมเฉลย

1. การวิจัยเชิงพรรณา หรือเชิงบรรยาย ตรงกับข้อใด ก. Descriptive Research ข. Experimental Research ค. Correlation Research ง. Qualitative Research

Loading...