ข้อมูล

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ เรื่อง ข้อมูลอัลกอริทึม 20 ข้อพร้อมเฉลย

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ เรื่อง ข้อมูลอัลกอริทึม 20 ข้อพร้อมเฉลย 1. อัลกอริทึมคืออะไร ก. คือลักษณะข้อมูลแบบพอยน์เตอร์ ข. คือกระบวนการทำงานของคอมพิวเตอร์ ค. คือขั้นตอนการทำงานและการแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน ง. คือการสร้างฐานข้อมูลเพื่อการใช้งานเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง 2. โครงสร้างข้อมูลหมายถึงอะไร ก. ข้อมูลแบบพอยน์เตอร์ ข. กระบวนการทำงานของคอมพิวเตอร์ ค. การสร้าฐานข้อมูลเพื่อการใช้งานเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง ง. การทำงานของข้อมูลชนิดพื้นฐานและข้อมูลที่ซับซ้อนประกอบเข้าด้วยกัน 3. ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลแบบมาตรฐาน ก. เลขจำนวนเต็มบวก ข. ค่าตรรกะ ค. เลขจำนวนทศนิยมบวก ง. ข้อมูลนามธรรม 4. เหตุผลที่ต้องใช้ผังงานในโครงสร้างข้อมูลเพื่ออะไร ก. ผังงานบ่งบอกถึงการทำงานในโครงสร้างชัดเจน ข. ผังงานช่วยให้ผู้เขียนโปรแกรมเขียนง่ายขึ้น ค. ผังงานสามารถหาผลลัพธ์ออกมาได้ว่าคืออะไร ง. ถูกทุกข้อ 5. ขั้นตอนใดของการจัดทำอัลกอริทึม ที่ต้องทราบถึงสิ่งที่โจทย์ต้องการ ก. Analysis ข. Design ค. Coding/Programming ง. […]

ดาวน์โหลดฟรี วิทยานิพนธ์ วิจัย จากฐานข้อมูล 7 เว็บไซต์ชั้นนำของประเทศไทย

การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิชาการและด้านต่างๆ เมื่อเราอยู่ในยุคการศึกษาที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่สถาบันการศึกษาต่างก็ปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยแห่งโลกแห่งการเรียนรู้ยุคดิจิตอล ยุคไทยแลนด์ 4.0 ให้เราทุกๆคนสามารถเข้าถึงคลังความรู้ได้จากทุุกๆที่ทั้งจากสมาทโฟน และคอมพิวเตอร์ วันนี้เว็บไซต์ครูเชียงรายเลยอยากจะมาแนะนำเว็บไซต์ที่ให้บริการฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ วิจัยต่างๆ ให้ดาวน์โหลดได้ฟรีจากฐานข้อมูล ซึ่งวันนี้ก็จะมาแนะนำ 7 เว็บไซต์ชั้นนำที่บริการฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และวิจัยของประเทศไทย ให้ท่านได้ดาวน์โหลดไปศึกษากันครับผม ThaiLIS โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : http://tdc.thailis.or.th/tdc/index.php   The Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : https://cuir.car.chula.ac.th   Thammasat University Digital Collections มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : http://beyond.library.tu.ac.th/cdm/landingpage/collection/thesis   Dspace, มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : http://www.graduate.su.ac.th/dspace/index.php   PSU Knowledge Bank, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : http://kb.psu.ac.th/psukb   Digital Research Information Center เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : http://dric.nrct.go.th/Index   ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses) […]

ตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล

ตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้นำข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนา(ชื่อผลงานของท่าน)ดังนี้ 1.วิเคราะห์หาค่าความพึงพอใจของผู้ใช้(ชื่อผลงานของท่าน) โดยหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ 2.ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม นำมาแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ 3.ข้อมูลที่เป็นแบบมาตราส่วน คำนวณค่าเฉลี่ย (χบาร์ ) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) แต่ละข้อนำมาเทียบกับเกณฑ์ แปลความหมาย ดังนี้ ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00   หมายถึง     มีระดับความพึงพอใจอย่างยิ่ง ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50   หมายถึง     มีระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50   หมายถึง     มีระดับความพึงพอใจปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50   หมายถึง      มีระดับความไม่พึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 0.00 – 1.50   หมายถึง     มีระดับความไม่พึงพอใจอย่างยิ่ง 4.    ข้อมูลที่เป็นคำถามปลายเปิดและการสัมภาษณ์ เก็บรวบรวมเป็นข้อเสนอแนะ 5.    เพื่อตรวจสอบความชัดเจน เข้าใจง่าย และความสอดคล้องของเนื้อหาของข้อคำถาม โดยวิเคราะห์หาจากดัชนีความสอดคล้องของข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ (Index […]

Loading...