ก.พ.

อบรมพัฒนาตนเองออนไลน์ได้รับใบประกาศนียบัตรจาก ก.พ.

อบรมพัฒนาตนเองออนไลน์ เมื่อผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตร จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน HRD e-Learning โลกแห่งการเรียนรู้ ไม่มีวันจบสิ้น ยิ่งเรียนยิ่งรู้ อาหารทางสมอง เพิ่มพลังทางปัญญา วัตถุประสงค์โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกลไกการเรียนรู้ ด้วยตนองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)โดยมี ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก เพื่อเพิ่มโอกาสให้ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างทั่วถึง ตลอดเวลา และทันสถานการณ์ ตามนโยบายการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ นโยบาย e-Learning ของรัฐบาล พระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือนและยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม กลุ่มเป้าหมายข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม เป็นข้าราชการ หรือบุคลากรภาครัฐ มีความตั้งใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ในระดับที่สามารถใช้เพื่อการศึกษาบทเรียนออนไลน์ได้ มี e-Mail Address เป็นของตนเองและสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อการอบรมออนไลน์ได้ตามกำหนด คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมแต่ละหลักสูตรวิชา ศึกษาได้ที่ “หลักเกณฑ์และเงื่อนไข” คลิกเข้าอบรม https://ocsc.chulaonline.net/main/index.asp

Loading...