กิจกรรมลูกเสือ

ดาวน์โหลด คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี 3 ไฟล์ PDF วีดีโอ และเสียง

ดาวน์โหลด คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี 3 ไฟล์ PDF วีดีโอ และเสียง กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความสำคัญต่อกิจกรรมลูกเสือ ว่าเป็นกิจกรรมของเยาวชนที่สร้างความเป็นผู้มีระเบียบวินัย กล้าหาญ อดทน ความชื่อสัตย์ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความร่วมมือร่วมใจความพร้อมเพรียง ความสามัคคี สง่าผ่าเผยสมเกียรติของลูกเสือ อีกทั้งยังเป็นการฝึกให้เป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดีเป็นผู้มีประสาทตื่นตัว สามารถเคลื่อนไหวอริยาบถได้คล่องแคล่วว่องไว รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน นักศึกษา แต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี อย่างถูกต้องตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี และเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีในหมู่คณะของลูกเสือ เนตรนารี โดยเฉพาะในช่วงพุทธศักราช 2547 ซึ่งนายอดิศัย โพธารามิก ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ กองการลูกเสือ กรมพลศึกษาในขณะนั้น (ปัจจุบัน คือ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน) จัดโครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งสถานศึกษาทั่วประเทศ ส่งกองลูกเสือ หรือกองเนตรนารี เข้าร่วมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี อย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปี ในปีพุทธศักราช […]

กิจกรรมลูกเสือ

คณะลูกเสือแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ ตามแนวทางดังต่อไปนี้

รวมเนื้อเพลง กิจกรรมลูกเสือ

เพลง  ราชสดุดี ข้าลูกเสือเชื้อไทยใจเคารพขอน้อมนบบาทบงส์พระทรงศรี พระบาทมงกุฏเกล้าจอมเมารีทรงปราณีก่อเกื้อลูกเสือมา ทรงอุตส่าห์อบรมบ่มนิสัยให้มีใจรักชาติศาสนา ทรงสั่งสอนสรรพกิจวิทยาเป็นอาภาพุทธวุฒิไกร ดังดวงจันทร์ทราทิตย์ประสิทธิ์แสงกระจ่างแจ้งแจ่มภพสบสมัย พระคุณนี้จะสถิตย์สนิทในดวงหทัยทวยราษฎร์ไม่คลาดเอย เพลง  ลูกเสือธีรราช เหล่าลูกเสือของธีรราชทนงองอาจสืบชาติเชื้อพงศ์พันธ์ สมัครสมานโดยมีสามัคคีมั่นพวกเราจะรักร่วมกัน จะผูกสัมพันธ์ตลอดกาล มีจรรยา รักษาชื่อ สร้างเกียรติระบือเลื่องลือต่อไปช้านาน ร่าเริงแจ่มใส ใผ่ใจรักให้ยืนนาน พวกเราล้วนชื่นบานเพราะกิจการลูกเสือไทย เพลง วชิราวุธรำลึก วชิราวุธพระมงกุฏเกล้า เจ้าประชาก่อกำเนิดลูกเสือมา ข้าเลื่อมใส พวกเราลูกเสือ เชื้อชาติไทยเทิดเกียรติพระองค์ไว้ ด้วยภักดี ลูกเสือรำลึก นึกพระคุณ เทิดบูชาปฏิญาณรักกษัตริย์ ชาติ ศาสน์ศรี มาเถิดลูกเสือสร้างความดีเพื่อศักดิ์ศรีลูกเสือไทย ดั่งใจปอง เพลง สยามมานุสติ หากสยามยังอยู่ยั้งยืนยง เราก็เหมือนอยู่คงชีพด้วย หากสยามพินาศลงไทยอยู่ ได้ฤา เราก็เหมือนมอดม้วยหมดสิ้นสกุลไทย ใครรานใครรุกด้าวแดนไทย ไทยรบจนสุดใจขาดดิ้น เสียเนื้อเลือดหลั่งไหลยอมสละ สิ้นแล เสียชีพไป เสียสิ้นชื่อก้องเกียรติงาน เพลง รอบกองไฟ โอ้เมื่อมีไฟ ไฟ ไฟ ลุกขึ้นแดงจ้าสุขอุราเมื่อเรามาพบหน้ากัน คืนวันนี้มีสุขหมดเรื่องทุกข์ รับความสำราญเธอกับฉันนั้นมาเล่นรอบกองไฟ […]

Loading...