การใช้ICTอย่างปลอดภัยสร้างสรรค์

เก็บเรื่องมาเล่า อบรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และการใช้ ICT อย่างปลอดภัยสร้างสรรค์

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาผมมีโอกาสได้เข้าร่วมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพกับการใช้ ICT อย่างปลอดภัยสร้างสรรค์ รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 

Loading...