การเลือกใช้ซอฟต์แวร์

ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การเลือกใช้ซอฟต์แวร์

1. ข้อใดหมายถึงข้อมูล ก.   สิ่งต่างๆ ที่เรารับรู้ได้                                     ข.  สิ่งที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ ค.   ข้อความที่อยู่ในหนังสือเรียน                            ง.   ข้อเท็จจริงที่ได้รับการยืนยันว่าถูกต้อง

Loading...