การเขียนหนังสือราชการ

ขนาดและรูปลักษณะของครุฑที่ใช้ในหนังสือราชการ

ขนาดและรูปลักษณะของครุฑที่ใช้ในหนังสือราชการ ให้ตั้งขนาดตราครุฑกว้าง 1.5 เซนติเมตร และ สูง1.5 เซนติเมตร ขนาดของครุฑ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 กำหนดขนาดของครุฑไว้ 2 ขนาด คือ หนังสือภายนอก กำหนดขนาดครุฑไว้ 3 เซนติเมตร และหนังสือภายใน และบันทึกข้อความขนาดครุฑไว้ 1.5 เซนติเมตร ดังภาพด้านล่าง ข้อควรระวัง ขนาดครุฑจะต้องรักษามาตรฐานไว้ตามกำหนด ไม่ให้เล็กหรือใหญ่ ผอมหรืออ้วน จนเกินไป รูปลักษณะของครุฑที่ใช้ในหนังสือราชการต้องใช้ใหถู้กต้องตามแบบซึ่งรูปลักษณะ ของครุฑที่ใช้โดยทั่วไปนั้นนิยมใช้ครุฑ 3 รูปแบบดังภาพต่อไปนี้ อ้างอิง : การจัดทำกระดาษตราครุฑ และกระดาษบันทึกข้อความ อ้างอิง : ดาวน์โหลดตราครุฑ ใส่เอกสารราชการไทย

สรุปหลักการเขียนหนังสือราชการ

สรุปหลักการเขียนหนังสือราชการ คําว่า “หนังสือราชการ” ตามระเบียบงานสารบรรณ คือ เอกสารที่ทําขึ้นเป็นหลักฐานในราชการ ซึ่งมีด้วยกัน 6 ชนิด ได้แก่ หนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา หนังสือสั่งการ หนังสือประชาสัมพันธ์ หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทําขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

Loading...